Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 11 februari

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 11 februari

Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett tillägg på 10 miljoner kronor i driftbudget för 2020.

Kommunstyrelsen godkänner ett nytt avtal mellan Karlstads kommun och Färjestad BK. Karlstads kommun ska årligen betala 7,8 miljoner kronor i ersättning till FBK som ansvarar för isarenorna.

Det var några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2019

Kommunstyrelsen är klar med sin årsredovisning för förra året och redovisar ett överskott mot budget på 3,1 miljoner kronor. Större negativa avvikelser från budget finns i form av lägre hyresintäkter från Innovation park samt högre kostnader för utbyggning av bredband. För kommunledningskontorets personalkostnader och IT-avdelningen presenteras ett överskott mot budget, samt att flera avdelningar visar ett överskott bland övriga kostnader.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot investeringsbudget på 22,4 miljoner kronor. Ungefär hälften består av sparade pengar från tidigare år och den andra hälften beror på att vissa planerade insatser har flyttats fram eller ändrats.

Beslut

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2019 godkänns.

Karlstads kommun går med i Eurocities Social Affairs Forum

Karlstads kommun är sedan flera år medlem i nätverket Eurocities och deltar i Knowledge Society Forum. Nu vill Karlstads kommun utöka samarbetet och ansöker om medlemskap i Social Affairs Forum.

Karlstads kommun står inför många stora utmaningar inom flera av de områden som Social Affairs Forum fokuserar på. Genom att gå med i ett stort europeiskt nätverk så kan kommunen ta del av kunskap, idéer och erfarenheter från många olika städer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Eurocities Social Affairs Forum.

Behov och tillgång av vårdplatser för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa

Kommunfullmäktige biföll en motion av Vänsterpartiet i augusti 2019 om att behov och tillgång av vårdplatser för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa ska kartläggas och att eventuella åtgärder och kostnader kopplat till dessa ska föreslås.

Nu är kartläggningen gjord och arbetsmarknads- och socialnämnden beskriver att kvinnor med missbruksproblem i kombination med psykisk funktionsnedsättning är en ökande målgrupp som ställer högre krav på verksamhetsanpassningar och resurser. Nämnden bedömer att det finns ett behov av ett boende med fyra lägenheter som bemannas av personal dygnet runt.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna kartläggningen och att eventuell finansiering av ett eventuellt boende för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa hanteras inom den ordinarie budgetprocessen.

Nytt avtal mellan Karlstads kommun och Färjestad BK

En ny överenskommelse mellan Karlstads kommun och Färjestad BK, FBK, har tagits fram. Det nya förslaget bygger på det avtal som har funnits sedan år 2000 då kommunen överlät ansvaret för isarenorna till FBK.

Det nya avtalet innebär att Karlstads kommun årligen betalar 7,8 miljoner kronor i ersättning till FBK och gäller för åren 2020–2024. I grunden gäller det som kommunen och FBK kom överens om för 20 år sedan. Men det nya avtalet har uppdaterats utifrån hur samhället har utvecklats och hur hockeyn och andra arrangemang har förändrats. Det betyder att FBK har ansvaret för isarenorna på Färjestad, att FBK driver arenorna med allt vad det innebär i form av investeringar och underhåll, och att Karlstads kommun betalar en ersättning för att Karlstadsborna ska få använda hallarna.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att det nya avtalet med Färjestads BK godkänns.

Ingrid Näsström fortsätter som stadsbyggnadsdirektör

Ingrid Näsströms förordnande som stadsbyggnadsdirektör vid stadsbyggnadsförvaltningen förlängs från maj 2020 fram till april 2021.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att förlänga Ingrid Näsströms förordnande som stadsbyggnadsdirektör fram till april 2021.

Stöd till Centrum för forskning av samhällsrisker vid Karlstads universitet

Karlstads kommun beviljar Centrum för forskning av samhällsrisker vid Karlstads universitet 650 000 kronor per år som basfinansiering av verksamheten under perioden 2020–2022.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja Centrum för forskning av samhällsrisker vid Karlstads universitet 650 000 kronor per år för perioden 2020–2022.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett tillägg på 10 miljoner kronor i driftbudget för 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under flera år redovisat stora underskott mot årsbudget. Nämnden möter också stora utmaningar inom verksamheten framöver och har beslutat om en besparingsplan 2020–2022, för att hålla sig inom tilldelade budgetramar.

Nu får arbetsmarknads- och socialnämndens driftbudget en ramförstärkning på 10 miljoner kronor för år 2020 och framåt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag i driftbudget för 2020 på 10 miljoner kronor. Tilläggsanslaget ska sedan vävas in i vårens arbete med strategisk plan och budget 2021–2023.

Laglighetsprövning av genomförandeavtal Skutberget

Kommunfullmäktige fattade den 19 december 2019 totalt fem beslut för utveckling av Skutbergsområdet. Ett av besluten gällde genomförandeavtal med Muumimaailma Oy i form av ett markupplåtelseavtal för en temapark med sagotema. Det beslutet har överklagats enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen genom tre olika överklaganden. Kommunen ska nu yttra sig över dessa överklaganden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge yttranden i de tre målen om laglighetsprövning i Förvaltningsrätten i Karlstad.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

KBAB river Hagaborgs förskola för att bygga en ny förskola och nya bostäder i Hagaborg

Karlstads Bostads AB, KBAB, äger och förvaltar Hagaborgs förskola som består av fem avdelningar. Byggnaden är från 1979 och är i dåligt skick. Bolaget har därför beslutat att riva den befintliga förskolan och bygga 78 nya lägenheter i två hus i stadsdelen Hagaborg. Det ena huset ska innehålla en ny förskola med åtta avdelningar på bottenplan. Under tiden för byggnationen kommer förskoleverksamheten att ske i ersättningslokaler i form av moduler.

Investeringen beräknas uppgå till cirka 251 miljoner kronor. En så pass stor investering kräver kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföras. När fastigheten är färdigställd bedöms marknadsvärdet vara högre än investeringskostnaden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att investeringen på 251 miljoner kronor godkänns.

Reviderad budget för 2020

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2020. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- eller underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser.

Kommunens resultat uppgår till 107 miljoner kronor för 2019, vilket är 3 miljoner kronor högre än budgeterat och 67 miljoner kronor högre jämfört med den prognos som presenterades vid delårsbokslutet. Nämnderna visar ett underskott mot budget på 13 miljoner kronor, vilket är en förbättring med drygt 60 miljoner kronor jämfört med prognosen vid delårsbokslutet. Under hösten har flera nämnder visat bättre prognoser. Störst underskott redovisas inom arbetsmarknads- och socialnämnden på 37,5 miljoner kronor.

Under 2019 har kommunen investerat för 1 020 miljoner kronor och av investeringsbudgeten återstår 500 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2020 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Motion – Inför lokalt förbud mot tiggeri på särskilda platser i Karlstads kommun

Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett lokalt förbud mot tiggeri ska införas på vissa utpekade platser i kommunen, enligt Vellinges modell.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen remitteras för yttrande till teknik- och fastighetsnämnden.

Motion – Utred förutsättningarna för hur NPF-säkring kan genomföras inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

I en motion föreslår Anna Dahlén Gauffin (S) och Dekan Izat (S) att Karlstads kommun ska utreda förutsättningarna för hur en NPF-säkring kan genomföras i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Enligt motionen är måluppfyllelsen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) lägre och elever med NPF-diagnos har generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning. De vanligaste NPF-diagnoserna är ADHD, autism och Tourettes syndrom. De som skriver motionen menar att skolmiljön behöver anpassas för att fungera bra för barn och unga med NPF.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles och att barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur en NPF-säkring kan genomföras i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 0727-17 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information kontakta:

Lovisa Lagneryd, lovisa.lagneryd@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Regioner

Relaterat material