Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 22 januari

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 22 januari

Det här är några av ärendena som Kommunstyrelsen beslutade om under årets första möte 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstads kommun lägger 169,5 miljoner i nya Vikenpassagen

Inom projektet ”Tåg i tid” har ett medfinansieringsavtal för statlig järnväg tagits fram av Trafikverket tillsammans med Karlstads kommun och Region Värmland för delprojektet Karlstad C gällande Vikenpassagen. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för genomförande av den nya Vikenpassagen vid Karlstad C. Karlstads kommun godkänner avtalet och bidrar med 169,5 miljoner kronor till projektet.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Att medfinansieringsavtalet Värmlandsbanan (Karlstad C) gällande nya Vikenpassagen godkänns.

2. En medfinansiering på 169,5 miljoner kronor (2021-2025) beviljas av Karlstads kommun under förutsättning att medfinansieringsavtalet undertecknas och fullföljs av alla parter.

3. Medfinansieringen på 169,5 miljoner kronor enligt punkt 2 godkänns att hanteras inom gällande budget för projektet Tåg i tid hos Teknik och fastighetsnämnden.

4. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna medfinansieringsavtalet.

Samrådsförslag för Karlstads kommuns renhållningsordning

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och renhållningsföreskrifter.Under 2018 har det pågått ett arbete för att ta fram avfallsplanen för Karlstads kommun 2019–2023, nu ska förslaget ut på samrådsremiss. Och under fyra veckor får även allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget till ny renhållningsordning.

Beslut:

1. Förslaget till Karlstads kommuns renhållningsordning med renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 2019-2023 skickas ut på samrådsremiss till kommunala nämnder, bolag och råd samt till ungdomsfullmäktige, Länsstyrelsen, Region Värmland och angränsande kommuner samt till ett urval av berörda företag och organisationer.

2. Förslaget till kommunens renhållningsordningen ska ställas ut för allmänhetens granskning under minst fyra veckor.

3. Se protokoll för samtliga beslut i frågan!

Strategisk plan och budgetramar 2020 - 2022

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på budgetramar för åren 2020-2022. Förslaget bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och på uppdaterade prognoser över bland annat kommunens skatteintäkter. Nämnderna ska nu yttra sig över förslaget. Därefter fortsätter prioriteringsarbetet i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen under maj och juni. Kommunfullmäktige fattar beslut om strategisk plan och budget i juni.

Beslut:

Kommunledningskontorets förslag till utkast till ramar för budget 2020-2022 sänds ut till nämnderna för yttrande.

Uppföljning av intern kontroll 2018

Under 2018 gjordes interna kontroller inom fyra områden: Rehabilitering (personal), intern- och extern representation (ekonomi), EFH - betalning i tid (ekonomi) samt lagring av känsliga uppgifter i Sharepoint. De tre första granskningarna var koncerngemensamma, medan Sharepoint-granskningen skedde på kommunledningskontoret – allt enligt den plan för intern kontroll som kommunstyrelsen beslutat om.

Nu är rapporten klar, i den redovisas resultatet från de granskningar som gjorts.

Beslut:

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2018 godkänns.

Ändrat ansvar vad gäller betalkort

Betalkort med privat ansvar infördes 2016 för att öka den interna kontrollen, det har dock visat sig att den här typen av betalkort medför en del tydliga nackdelar. Exempelvis så riskerar de medarbetare som behöver ett betalkort i sin tjänsteutövning för att göra beställningar via Internet (för köp av annonser och licenser) att behöva ligga ute med privata medel.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att betalkort med kommunen som betalningsansvarig ersätter nuvarande modell och kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta rutiner och utbildningsmaterial för de medarbetare som berörs av betalkort. Samt se till att området följs upp i det årliga internkontrollarbetet.

Värmlands Museum får engångsbidrag på 300 000 kronor

Upphandlingen av en ny entreprenör till Värmlands museums ombyggda restaurang har medfört extrakostnader för museet. Värmlands Museum söker därför nu ett engångsbidrag på 300 000 kronor för att täcka de kostnader upphandlingen medfört.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att Värmlands Museum beviljas ett engångsbidrag på 300 000 kronor för de kostnader som uppstått i samband med upphandlingen av en ny restaurangentreprenör.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Koncernbudgeten visar positivt resultat på 322 miljoner

Kommunen driver verksamhet i flera olika former – förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund. För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun är engagerad i görs årligen en budget över hela koncernen. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Hela kommunens koncern beräknas få ett positivt resultat på 322 miljoner kronor år 2019. Investeringar bedöms hamna på 1 492 miljoner kronor.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten för Karlstads kommun godkänns.

Ändrade avgifter vid Sundstabadet

Nu höjs priserna för Sundstabadets tre olika inriktningar – träna, leka och njuta. Exempelvis så höjs kostnaden för månadskort vad gäller träning från 280 kronor till 310 kronor. Senaste prisjusteringen skedde hösten 2016 då priset för relaxavdelningen och månadskort höjdes, samtidigt som årskort infördes.

Sundstabadets nya priser föreslås börja gälla från 12 augusti 2019. Se protokoll för samtliga prisändringar!

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår att avgifterna ändras enligt förslaget.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Frågor besvaras av: 

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 070-020 33 36
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta

Ylwa Svensson, ylwa.svensson@karlstad.se 054-540 81 80.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.