Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 22 september

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 22 september

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 22 september.

Återremiss: Yttrande över ansökan om direkt markanvisning – Pops Academy

NREP AB har ansökt om direkt markanvisning för en yta i direkt anslutning till Mariebergs IP för att bygga Pops Academy grundskola för 336 elever i årskurs 4-9.

Ärendet återremitterades på barn- och ungdomsnämndens sammanträde 25 augusti och underlaget har nu kompletterats med ytterligare analys kring:

 • Hur Pops Academy idag arbetar med att motverka en socioekonomiskt homogen elevgrupp.
 • Vilka andra platser som skulle kunna vara intressanta för etablering.
 • En fördjupad analys av behovet av elevplatser under kommande år, 2022–2030, i centrala Karlstad.

Utifrån detta bedömer förvaltningen fortsatt att den föreslagna ytan vid Mariebergs IP inte bör anvisas till NREP AB för att etablera Pops Academy. Däremot kan kommunen överväga att anvisa en annan etableringsyta och alternativa områden kan vara någon av stadsdelarna Kronoparken, Rud eller Våxnäs.

Det område som eleverna över tid söker sig från i störst omfattning, och som få elever söker sig till, är Kronoparken. En etablering i Kronoparksområdet skulle sannolikt ge effekt när det gäller att motverka en socioekonomiskt homogen elevgrupp.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Barn- och ungdomsnämnden godkände förvaltningens yttrande med ändringen att ta bort en mening på sidan 8:
”Om den föreslagna expansionsytan är tillgänglig kanske den därför borde användas för en kommunal skola som säkrar plats för alla kommande elever inom det område som expanderar västerut.”

Och att lägga till texten:

"Likvärdighet och hög kvalitet
Oavsett huvudman ska en skolas verksamhet grundas på hög kvalitet och likvärdighet. Det är barnen och eleverna som står i fokus och det är deras likvärdiga möjlighet till en utbildning med den bästa möjliga kvaliteten som är utgångspunkten för hur skolor både drivs och etableras i Karlstad.

Valmöjligheter
Karlstad och Värmland är kända för sitt musik- och kulturutbud och här finns bland annat fina kulturskolor, musikskolan på Norrstrand och Ingesunds musikhögskola i Arvika. Fler skolor med olika inriktningar kan öka möjligheterna för barn och unga att välja en utbildning som passar just dem. En skola med inriktning på musik skulle därför kunna stärka kommunen och länet som musik- och kulturregion. Grunden ska dock alltid vara, oavsett inriktning, att undervisningen sker med hög kvalitet.

Planering och utbud
Placering av skolor kan bidra till att öka likvärdigheten men också till att minska den. Därför ska man beakta placeringen av nya skolor, oavsett huvudman, vid nyetableringar. Det är också viktigt att ta hänsyn till både långsiktigt och kortsiktigt behov av nya skolor. Det behovet är tätt kopplat till befolkningsutvecklingen och kommunens tillväxt.

I det aktuella området, vid Mariebergs IP, som ansökan gäller finns redan idag tre skolor i den absoluta närheten och ytterligare en skola kommer att byggas i närliggande Jakobsberg.

Annan placering
En ny nischad skola som Pops Academy skulle dock, om de valde att ansöka om etablering på ett annat område i Karlstad, kunna bidra till en ökad likvärdighet och bli en tillgång i Karlstads kommun. Detta är huvudanledningen till att en annan placering av nyetableringen, än den som nu föreslås i markanvisningen, skulle vara att föredra."

Ansvarig handläggare:
Maria Kjällström, skoldirektör, 054-540 39 82

Delårsrapport tertial 2 januari – augusti 2021

Delårsrapport för barn- och ungdomsnämnden innehåller redovisning och analys av verksamheten, viktiga händelser, ekonomisk utveckling, budgetavvikelse, nämndens bidrag till måluppfyllelse, coronapandemins påverkan på nämndens verksamhet samt utmaningar och verksamhetsrisker.

Viktiga händelser under perioden

Verksamheten har till stora delar präglats av den pågående pandemin och under årets första åtta månader har förskolan och grundskolan påverkats mer än tidigare och flera av de restriktioner som tillkom påverkade barns och ungdomars vardag i högre grad än tidigare.

 • Distansstudier har använts som både förebyggande åtgärd för att förhindra trängsel och som åtgärdande för att bryta pågående smittkedjor.
 • Verksamheten har bedrivits utomhus eller på andra sätt anpassats för att inte bidra till smittspridning. Vissa moment har inte kunnat genomföras.
 • Barn- och ungdomar har omfattats av familjekarantän och varit hemma när någon i familjen insjuknat.
 • Fritidsaktiviteter har under en period varit inställda för barn och Kulturskolans verksamhet har skett på distans eller varit inställd.

Resultat

Barn- och ungdomsnämndens prognos för år 2021 visar att resultatet kommer att sluta på ett underskott på -20 miljoner kronor.

Det är ett planerat uttag av nämndens egna kapital som beslutades i internbudgeten inför 2021. Beslutet innehöll förutom ett uttag för att säkerställa grundbemanningen och bibehållen personaltäthet även en rad satsningar på förstärkt elevhälsa, förbättrat studiestöd samt digitala läromedel.

Måluppfyllelse

Nämnden bidrar till 16 av de övergripande målen och har kompletterat de övergripande målen med 11 nämndmål. Bedömningen är att nämndens sammantagna måluppfyllelse för 2021 kommer vara god med förbättrade resultat för 12 av 16 målområden.

Behörigheten till gymnasiet har förbättrats avsevärt medan det fortfarande finns utmaningar kring frånvaro, sjuktal och elevers och medarbetares hälsa samt kompensatoriska åtgärder för att lindra effekter av distansundervisning, inställda moment och hög arbetsbelastning under pandemin.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Delårsrapport 2021, tertial 2 godkänns.

Ansvarig handläggare:

Gabriella Strååt, verksamhetscontroller, 054-540 40 06

Yttrande översiktsplan för Karlstads kommun 2050

Karlstads kommun har tagit fram en samrådshandling för Översiktsplan 2050. Planen bygger på olika tematiska inriktningar med avsnitt kring bland annat Skola och förskola samt Barnperspektiv. Barn- och ungdomsförvaltningen har fått tillfälle att lämna synpunkter på vilket innehåll som bör finnas med under de olika rubrikerna.

Förvaltningen föreslår följande:

 • Mer konkret planera för och peka ut de betydande markanspråk som krävs för förskolor och skolor i den fysiska planeringen.
 • Mer konkret ställa krav på lämpliga lägen för förskolor och skolor för att stärka likvärdighet och social hållbarhet. Att placera skolor F-6 mellan områden med olika karaktär gynnar hela kommunen, knyter ihop stadsdelar och skapar sammanhållning. För större högstadieskolor finns stora vinster med en central placering då det, förutom befintligt goda kommunikationer, samlar elevflöden vilket ökar likvärdigheten och minskar skolsegregationen.
 • De konkretiseringar som här eftersträvas bör föras in under den återkommande rubriken ”Kommunens inriktning” för att ges god tydlighet.

Fram till 2050 uppskattas antal barn och elever öka med cirka 1 500 barn i förskoleåldern och cirka 3 600 barn i grundskoleåldern. Ökningen är störst i de tätbebyggda och centrala områdena där tillgången på lämpliga tomter är som lägst. Ökningen skulle kunna motsvara ett behov av totalt 10–14 nya förskolor, 3-5 nya låg- och mellanstadieskolor och 2-4 nya högstadieskolor.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Yttrandet över samrådsförhandlingen Översiktsplan för Karlstads kommun 2050 godkänns.

Ansvarig handläggare:

Johanna Falk Ewen, lokalstrateg, 054-540 32 45

Motion - Utbilda anställda i Karlstads kommun och unga om våld i nära relationer

Parvane Assadbegli (V), Anders Hammarström (V), Johanna Sköld (V), Per Strömgren (V), Håkan Olsson (V) och Göran Svensson (-) lämnade den 20 maj 2021 en motion till kommunfullmäktige om en utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor där de föreslår en introduktionskurs för samtliga anställda samt särskilda insatser riktade mot unga.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar redan med olika metoder för våldsförebyggande arbete och med tanke på den senaste tidens uppmärksammade våld mot kvinnor har förskolans och skolans roll i det förebyggande arbetet uppmärksammats ytterligare. Det pågår just nu en utveckling av det befintliga arbetet och det kommer att genomföras nya utbildningsinsatser för barn- och unga. Nämnden bedömer därför att både det befintliga och det kommande arbetet ska fortsätta som planerat.

Barn- och ungdomsnämnden är positiv till att kommunen ytterligare prioriterar arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer genom utbildningssatsningar för kommunens anställda.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Motionen bifalls avseende utbildningssatsningar som främst riktar sig till kommunens anställda.
 2. Motionen anses besvarad avseende utbildningssatsning för barn och unga i barn- och ungdomsnämndens olika utbildningsformer.

Ansvarig handläggare:

Elisabeth Holmberg Solberg, utredare, 054 – 540 36 47

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82 
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82

Ämnen

Taggar

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.