Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 23 januari.

Tomter för skola och förskolor ingår i ny detaljplan

En detaljplan över Västra Jakobsberg har tagits fram, där Karlstads tidigare flygplats låg. I detaljplanen ryms bland annat bebyggelse av bostäder, service och centrumverksamheter, men också tomtmark för byggnation av en ny F-6-skola samt flera nya förskolor. Förslaget innebär bland annat att området Västra Jakobsberg kopplas ihop med Knappstadsviken genom nya broar och att området förses med en effektiv kollektivtrafik.

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände detaljplanen över Västra Jakobsberg med följande justeringar:
1. Att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en friyta på 40 kvm/barn i förskola.
2. Att den utritade skoltomten är tillräckligt stor för en F-6-skola.
3. Att behovet av elevplatser över årskurs 7-9 i området tas med vid planeringen av nya högstadieskolor i centrala Karlstad, då tomt för ny högstadieskola inte finns med i detaljplanen över Västra Jakobsberg.
4. Att tillräcklig tomtyta avsätts och att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en friyta på 30 kvm/elev.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

Beslut om läsårstider för 2019/2020

Enligt skollagen ska ett läsår bestå av minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver det får det inom ett läsår läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av barn- och ungdomsnämnden.

Läsårstider för 2019/2020:
Höstterminen 2019-08-22 – 2019-12-19
Vårterminen 2020-01-08 – 2020-06-12

Eleverna har följande lovdagar under 2019/2020:
Höstlov vecka 44 (2019), sportlov vecka 9 (2020), påsklov vecka 16 (2020) och lovdag 22 maj (2020).

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände förslaget.

Ansvarig handläggare:
Sofia Asplund, HR-chef, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 01

Regelbunden tillsyn av grundsärskolan

Skolinspektionen har vid en regelbunden tillsyn av grundsärskolan i Karlstad bedömt att kommunen inte fullt ut uppfyllt de krav som ställs på verksamheten. Åtgärder för att komma tillrätta med bristerna ska redovisas till Skolinspektionen.

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände det förslag till svar som tagits fram som skickas till Skolinspektionen där åtgärder och resultat redovisas.

För mer information, kontakta:
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Caroline Sörensen, kommunikatör barn- och ungdomsförvaltningen, 054 540 39 74

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.