Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 25 januari 2023

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 25 januari 2023

Internbudget för 2023 och återrapport om uppdrag gällande ökandet av den digitala servicen på sammanträdet med Kultur- och fritidsnämnden denna gång.

Återrapport om uppdrag – öka den digitala servicen

Samtliga nämnder och bolag har fått uppdrag att öka den digitala servicen till sina målgrupper. För kultur- och fritidsförvaltningen innebär det att inventera, tillgodose och utveckla den digitala servicen för våra föreningar och medborgare som nyttjar förvaltningens utbud av lokaler och tjänster.

Kultur- och fritidsförvaltningen har inventerat utmaningar och behov och bildade under 2021 en arbetsgrupp/nätverk, Verksamhetsutveckling genom digitalisering, där förvaltningen arbetar strukturerat med de framtida verksamhetsmässiga utmaningar som identifieras.

Detta är en återrapport som redovisar åtgärder som prioriteras och vilken status de åtgärderna har.

Återrapporten godkändes av kultur- och fritidsnämnden.

Dnr KFN/2021:341 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Anders Holmquist, 054-540 25 20, anders.holmquist@karlstad.se

Internbudget 2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt det förslag till internbudget som kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat för verksamhetsåret 2023.

På grund av den samhällsekonomiska utvecklingen med kraftigt stigande priser och urholkad köpkraft ligger ett tufft år framför oss.

Den generella uppräkningen, som i budgetbeslutet uppgår till två procent, täcker inte de kostnadsökningar som finns i kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningens prognos för 2023 visar på ett budgetunderskott med ungefär 7 miljoner kronor. För att klara att bedriva verksamheten inom de tilldelade ramarna behöver nämnden vidta åtgärder. Några exempel på åtgärder är:

-Prisjusteringar

För att klara en budget i balans är det en förutsättning att priserna för de varor och tjänster som nämnden säljer justeras i takt med att kostnaderna ökar om inte annan finansiering kan hittas. Prissättningen av nämndens taxor och avgifter ses årligen över i syfte att kompensera för de ökande kostnaderna.

-Extern finansiering

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att söka efter möjligheter till finansiering av sådana verksamheter där externa aktörer kan bidra till att avlasta den offentliga verksamheten.

-Ökad samverkan och gemensamt resursutnyttjande

Våra gemensamma resurser måste nyttjas effektivare när kraven på prioriteringar ökar. Detta gäller bland annat lokaler som utgör ungefär en tredjedel av nämndens totala budget. Förvaltningen arbetar med att öka lokalsamverkan, både inom nämndens ansvarsområden och mellan nämnder.

-Digitalisering

Som ett led i arbetet med effektiviseringar har förvaltningen påbörjat ett arbete som syftar till att identifiera möjligheter till ökad digitalisering. Det omfattar både de tjänster som nämnden tillhandahåller och möjligheten till effektivare arbetsprocesser.

-Begränsningar i nämndens utbud

Besparingsåtgärder som sammantaget uppgår till 4,3 miljoner kronor. Dessa åtgärder bedöms kunna genomföras utan att få allvarliga konsekvenser för förvaltningens befintliga verksamheter. Här följer ett urval av begränsningar i nämndens utbud i internbudget 2023:

- Nyårsfirandet avvecklas.

- Nationaldagsfirande genomförs i mindre omfattning.

- Utöka evenemang inom verksamhetsområde Idrott och fritid.

- Ansvara för drift av konstsnöspår i Tuggelite och införa en avgift.

- Drop-in-idrott avvecklas.

- Verksamheten Fritidsbank Västra driftsätts tidigast 2024 i avvaktan på ekonomiska förutsättningar.

Det finns ett underskott i förslaget till internbudget för kultur- och fritidsnämnden. Förslaget till internbudget föreslår att det budgetunderskottet på 1,5 miljoner kronor finansieras med kultur- och fritidsnämndens egna kapital.

KFN/2022:493 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Marcus Levin, 054-540 25 32, marcus.levin@karlstad.se

För mer information kontakta:

Robert Halvarsson (MP), ordförande Kultur-och fritidsnämnden, robert.halvarsson@karlstad.se, 054- 540 80 05, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Alla sammanträdeshandlingar från Kultur- och fritidsnämnden publiceras under: Kallelser och protokoll 2022

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.