Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet februari 2023

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet februari 2023

Årsredovisning för 2022, internkontrollplan 2023 och riktlinje för hantering av oro och misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck var några av ärendena på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde idag.

Årsredovisning 2022 för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkände årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden för år 2022.

Viktigare händelser:

 • Arenorna på Tingvalla och Solstadens sportcenter färdigställdes och invigdes Idrottsfestivalen under september. Veckan fylldes med rörelseglädje och fokus på idrott och motion. Totalt lockade evenemangen cirka 10 000 besökare/deltagare.
 • Under april invigdes Eva Lisa Holtz Arena. Anläggningen är Europas tredje största av sitt slag och kommer att erbjuda goda förutsättningar för friidrottsverksamhet såväl som övriga idrotter och allmänheten.
 • Eftersom firandet av nationaldagen var inställt under 2020 och 2021 bjöds sammanlagt 1 300 nya svenska medborgare in 2022. Årets nationaldagsfirande blev därför särskilt välbesökt och festligt.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen anordnade och stöttade en rad större evenemang under året. Bland annat genomfördes Färjestad BK:s guldfirande på ett fullsatt Stora torget i maj.
 • Barnens romanpris firade 10 år.
 • Kulturnatten och Kulturknatta genomfördes under september och Kulturnatten firade 20 år.
 • Den 6:e december öppnades dörrarna på Eva Liza Holtz Arena för allmänhetens löpning. Konceptet blev omedelbart uppskattat bland Karlstads motionärer.
 • Västra Mötesplatsen och Kronoteket höll öppet på julafton och besöktes av 165 ungdomar. Orrleken och Västra Mötesplatsen höll öppet på nyårsafton och besöktes av 180 barn och ungdomar.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen samverkade med barn- och ungdomsförvaltningen kring aktivitetsskolan, som gav möjligheter för barn att pröva kulturaktiviteter på eftermiddagar på sex utvalda skolor.

Ekonomi

Återgången till ett samhälle utan restriktioner har inneburit att kultur- och fritidsnämnden för första gången på två år har kunnat bedriva verksamhet i normal omfattning. Verksamheter som periodvis har varit helt eller delvis stängda är nu åter öppna som vanligt. Öppningen av nämndens verksamheter har inneburit att såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkter som har ökat utgörs i huvudsak av inträden till badverksamheten samt hyresintäkter för plan- och lokalhyror. Vad gäller kostnadsökningarna ligger förklaringen delvis i kostnadsökningar kopplat till att verksamheterna åter öppnat, men också i ambitionsökningar som finansierats med ökade kommunbidrag.

Nämndens måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden har sammanlagt 16 nämndmål kopplade till 13 övergripande mål i strategisk plan. Uppföljningen vid detta rapporteringstillfälle visar att 9 nämndmål bedöms uppnå god måluppfyllelse och 7 nämndmål bedöms uppnå relativt god måluppfyllelse. Den sammanlagda bedömningen är därför att måluppfyllelsen för 2022 är god.

Ansvarig handläggare: Marcus Levin, 054-540 25 32, marcus.levin@karlstad.se

Dnr KFN/2023:29 Dpl 10

Internkontrollplan

Intern kontroll handlar om att säkra en effektiv förvaltning och att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister. Syftet är att säkerställa att beslutade mål och uppdrag kan nås på ett säkert och effektivt sätt, samt att ge förutsättningar för en rimlig säkerhet. Den interna kontrollen är en del av styrningen och är integrerad i kommunens planerings- och uppföljningsprocesser.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp identifierade och prioriterade potentiella risker i verksamheterna under hösten 2022. Riskanalysen resulterade i totalt tre förslag till kontrollområden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att internkontrollplanen för 2023 ska innehålla följande två kontrollområden:

 • Risk att rutiner för orosanmälan saknas eller inte efterföljs i de fall rutiner finns.
 • Risk att kultur- och fritidsnämndens verksamheter inte lever upp till besökarnas behov vad gäller tillgång till information och service, med anledning av föråldrad teknik, begräsningar i IT-miljön och låg kunskap.

Ansvarig handläggare: Henrik Olanås, 054-540 23 55, henrik.olanas@karlstad.se

Dnr KFN/2022:359 Dpl 01

Riktlinje för hantering av oro och misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck

Karlstads kommun har ett gemensamt ansvar att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och samverka för att minska riskerna för hot och våld. Alla förvaltningar och bolag ska därför arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtyck ur både ett internt perspektiv mot kollegor och ett externt perspektiv mot besökare.

Under 2022 gjordes en revidering av den koncernövergripande riktlinjen för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med detta tagit fram en egen riktlinje för hantering av oro och misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Den nya riktlinjen ersätter tidigare handlingsplan.

Kultur- och fritidsförvaltningen riktlinje utgår från Karlstads kommuns koncernövergripande riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck och syftet med riktlinjen är:

 • Att medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen ska få ökad kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck och vilka signaler som bör iakttas.
 • Att medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen ska veta vart det finns information och kontaktvägar att vända sig till i akuta situationer och i det förebyggande arbetet.
 • Att medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen ska ha kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas vid händelse, misstanke och/eller oro kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att den nya riktlinjen för hantering av oro och misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck ska ersätta den tidigare riktlinjen.

Ansvarig handläggare: Maria Frykstedt, 054-540 24 48, maria.frykstedt@karlstad.se

Dnr KFN/2023:30 Dpl 20

För mer information kontakta:

Robert Halvarsson (MP), ordförande Kultur-och fritidsnämnden, robert.halvarsson@karlstad.se, 054- 540 80 05, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Alla sammanträdeshandlingar från Kultur- och fritidsnämnden publiceras under: Kallelser och protokoll 2023

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.