Gå direkt till innehåll
Illustration från inges idee.
Illustration från inges idee.

Pressmeddelande -

Roadrunner blir konstverket på Sannafältet - beslut från teknik- och fastighetsnämnden

Ett nästan sex meter högt och 11 meter brett konstverk ska pryda Sannafältets sportcenter. Teknik- och fastighetsnämnden antog idag förslaget som Rådet för konstnärlig gestaltning valt ut. Nämnden hanterade även ett antal motioner och ett e-förslag under dagens sammanträde.

Det är ett Berlinbaserat konstnärskollektiv som heter inges idee som har ritat det lekfulla konstverket ” Roadrunner”. Konstverket ska sitta vid infarten till Sannafältets Sportcenter, intill Infanterigatan. Rådet för konstnärlig gestaltning valde ut bidragen med motiveringen:

”Verket förenar det som vid en första anblick är en stark association till idrott, genom sin färgsättning och känsla av rörelse med en koppling till naturen, de böljande formerna kan ta gestalten av ett djur, något levande och föränderligt. Med sina obestämda former öppnar Roadrunner för en mångfald av tolkningar, samtidigt som det finns en stark koppling till platsen, ett unikt verk för placeringen i anslutning till de nya idrottsanläggningarna.”

Kontaktperson: Karin Karlsson, ordförande i rådet för konstnärlig gestaltning 054 540 24 46. 

Bild finns bifogat i pressmeddelande och får användas om det står med att bilden är från inges idee.

Ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet

I en motion föreslår Socialdemokraterna att kommunen skapar fler ställplatser för husbilar tillsammans med föreningslivet. Tanken är att kommunen som ägare av mark och byggnader kan upplåta dessa och ta fram samarbetsavtal där föreningar ges möjlighet att erbjuda ställplatser för husbilar vid kommunala anläggningar mot ekonomisk ersättning. Att anordna även enkla uppställningsplatser kan dock kräva en del ombyggnationer och i vissa fall bygglov eller detaljplaneändring.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår motionen och skickar ärendet till kommunfullmäktige.

Motioner om Skutberget

Karlstadspartiet Livskvalitet har i tre olika motioner kommit med förslag kring utvecklingen Skutberget. Kommunfullmäktige har skickat motionerna till ett flertal nämnder för beredning. Nedan följer motionerna och hur nämnden hanterat dem.

  • Karlstadspartiet Livskvalitet vill att kommunen utreder om det är möjligt att utöka båtbussarnas turlista med en linje från Karlstads centrum till Skutberget. Teknik- och fastighetsnämnden ser positivt på en utveckling av båttrafiken och bifaller motionen. Kommunfullmäktige tar slutgiltiga beslutet.
  • Karlstadspartiet Livskvalitet vill att detaljplanerna för Temaparken och Skutbergets friluftsområde ska avbrytas och att kommunen ska påbörja ett samlat detaljplanearbete för utveckling av hela friluftsområdet. Eftersom detaljplanerna drivs av stadsbyggnadsnämnden så avslår nämnden motionen och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige.
  • Karlstadspartiet Livskvalitet vill att Karlstads kommun ska rusta upp Skutbergets friluftsområde. De upprustningar som krävs måste enligt nämnden finansieras av extra investeringspengar. Det skulle också vara nödvändigt med en hållbar strategi om inriktning och ambition för Skutberget. Nämnden avslår motionen i avvaktan på ett långsiktigt ställningstagande för Skutbergets friluftsområde. Ärendet skickas till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande.

E-förslag om farthinder vid Bovieran

En Karlstadsbo vill ha farthinder på Storkullegatan intill Bovieran och har lämnat ett e-förslag om detta. E-förslaget har fått 52 röster. En hastighetsmätning har gjorts på gatan och eftersom hastigheten och antalet fordon är relativt låg anses inte ett permanent farthinder vara nödvändigt. Däremot kan mobila farthinder, som till exempel blomlådor, vara ett bra alternativ. Boende på gatan kan själva ansöka om det, samt bygga och sköta blomlådorna. Kommunen ser att det skulle kunna vara bra även med andra enklare farthinder, i stället för blomlådor, som till exempel trafiköar eller fartgupp. Den idéen behöver i så fall utvecklas och utredas.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår e-förslagets del om permanenta farthinder men bifaller delen om att utreda möjligheten till andra tillfälliga och mobila farthinder än blomlådor.

Budgetuppföljning med helårsprognos

Efter åtta månader gör alla förvaltningar en uppföljning av budgeten och en prognos för resten av året. Uppföljningen för teknik- och fastighetsnämndens budget pekar på ett överskott med cirka 22 miljoner för den skattefinansierade verksamheten. Bland annat beräknar vinterväghållningen ett överskott på sju miljoner. Även serviceavdelningen, som utför interna tjänster, beräknar göra ett överskott på ca 6 miljoner. Detta beror till stor del på försäljning av fordon och beställningar av extra städtjänster. Fastighetsavdelningen beräknas göra ett underskott på 2,7 miljoner som förklaras av ökade kostnader för planerat underhåll, elkostnader samt vinterskötsel.

Här finns samtliga delårsrapporter för skattefinansierad verksamhet, avgiftsfinansierad verksamhet.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner budgetuppföljningen med helårsprognos och skickar den till kommunstyrelsen.

Byte av mark på Jakobsberg

Just nu pågår byggnationen av bostäder i kommunens nya stadsdel Jakobsberg. I flera av de planerade bostadskvarteren kring Regionens hus har byggnationen inte dragit igång än. I vissa av dessa kvarter delas ägarskapet mellan kommunen och fastighetsbolaget som äger regionens hus. För att kunna bygga bostäder måste varje kvarter ha en ägare. Kommunen och fastighetsbolaget byter därför mark med varandra inom området. På så sätt får fastighetsbolaget två kvarter, som de redan fått markanvisning på, och kommunen får ett nytt kvarter. Bolaget får betala en ersättning på ca 2,3 miljoner för markbytet och kommer även betala 2,3 miljoner i bidrag för utbyggnationen av allmänna anläggningar i området som till exempel gator.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner genomförande- och markbytesavtalet.

Övriga beslut

Här är fler ärenden som nämnden hanterade och tog beslut kring.

  • Nämnden godkände en återredovisning om hur avfallshanteringen på Jäverön organiserats. Detta kom till efter en motion om att förbättra sophanterimngen på Jäverön.
  • Nämnden godkände ett granskningsyttrande för detaljplanen över västra Eriksberg och ett granskningsyttrande för bostäder vid Höja golfbana.
  • Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av en renovering och förnyelse av huvudvattenledningen för dricksvatten.
  • Nämnden godkände en uppföljning av förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering och skickar den till kommunledningsutskottet.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78  

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

(Karin Karlsson, ordförande i rådet för konstnärlig gestaltning 054 540 24 46 för frågor om konstverket)


Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.