Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 22 februari

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 22 februari

Återrapportering av politiskt initiativ gällande projekt för tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten samt införande av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 22 februari.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Politiskt initiativ - Projekt för tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten – Återrapportering

I ett politiskt initiativ föreslog det grönröda styret att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man i projektform kan arbeta med en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten. Detta som en del i arbetet för att förbättra anställdas arbetsmiljö och göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare. Utredningen återrapporteras nu till nämnden.

Beslut

1. Återrapporteringen godkändes.

2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att under 2023 genomföra projekt för tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten.

3. Projektet finansieras genom medel ur eget kapital med maximalt 10 miljoner kronor under 2023.

4. Projektet ska återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden i december 2023.

Se separat pressmeddelande för mer information och kontaktuppgifter.

Dnr VON/2023:53 Dpl 30

Införande av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen (2001:453)

Sedan 2018 finns det en bestämmelse i 4 kap. 2 a § i socialtjänstlagen (SoL) som innebär att nämnden kan erbjuda hemtjänstinsatser, inklusive omvårdnadsinsatser, till äldre personer utan någon behovsprövning innan. Vård- och omsorgsförvaltningen har använt sig av detta förenklade beslutsfattande för vissa serviceinsatser sedan 2011. Dessa handläggs av kommunens Kontaktcenter. Nu vill vård- och omsorgsförvaltningen öppna upp för att fler hemtjänstinsatser kan beviljas genom förenklad biståndsbedömning och införa det i samband med hemtagningar från slutenvård.

Beslut

1. Beslut att införa förenklat beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (SoL) vid utredningar om hemtjänstinsatser.

2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att forma vilka hemtjänstinsatser som beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL får användas för och vilka kriterier som ska gälla för ansökan.

3. Handläggning av ansökningar som är tillämpbara på förenklat beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § SoL delegeras till biståndsbedömare samt kommunvägledare i svarsgrupp 1 på kommunens Kontaktcenter.

Dnr VON/2023:62 Dpl 33

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 19 37

Kommunens basansvar för personlig assistans övergår från en kommunal LOV till egen kommunal regi

År 2013 beslutade vård- och omsorgsnämnden att lägga ut utförandet av personlig assistans på entreprenad och resultatet blev ett avtal med Frösunda Omsorg AB. Avtalet avslutades år 2017. Nämnden beslutade då att istället ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag gällande tillämpning av lagen om valfrihetssystem, LOV. Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan december 2017 utfört personlig assistans genom att upprätta LOV-avtal med assistansutförare.

Syftet med LOV som verkställighetsform är, utöver att ansvara för basansvaret, bland annat att bidra med valfrihet för den enskilde. Trots att kommunen har haft avtal med LOV-utförare har kommunen ändå regelbundet behövt träda in och ta över basansvaret vid akuta situationer. Förändringen berör inte kundens möjlighet att få assistansen utförd av annan assistansanordnare som i dagsläget är ett 30-tal.

Beslut

Kommunens basansvar för personlig assistans övergår från en kommunal LOV till egen kommunal regi. Utförande av personlig assistans inom ramen för LOV upphör.

Dnr VON/2023:37 Dpl 14

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 19 37

Årsredovisningen för 2022 godkändes

Sammanlagt redovisar nämnden ett överskott på 18,2 miljoner kronor för 2022. Det är ett något högre överskott än den helårsprognos som presenterades för nämnden under hösten och i samma nivå som den prognos som gjordes i samband med delårsrapport. Förvaltningens verksamhet har i början av året varit påverkad av restriktioner på grund av pandemin och förvaltningen har fått ersättning för ökad sjuklön de tre första månaderna. Även i år förväntas vissa utbildningssatsningar och projektpengar att återstå vid årets slut, till följd av pandemins påverkan i början av året.

Beslut

Årsredovisningen godkändes och översänds till kommunstyrelsen.

Dnr VON/2023:75 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Redovisning av ej verkställda beslut – oktober till december 2022

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det fjärde kvartalet 2022 fanns det 54 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte blivit verkställda inom 3 månader. 19 av besluten gäller ledsagarservice. De övriga gäller kontaktperson (13), bostad med särskild service (11), daglig verksamhet (7) och avlösarservice (4).

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, fanns det 32 beslut som inte blivit verkställda inom 3 månader. 28 av besluten gäller särskilt boende. De övriga gäller ledsagning (3) och avlösning i hemmet (1).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2023:39 VON/2023:38 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Stefan Jonsson (S), 054-540 12 81 eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.