Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 22 september

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 22 september

Yttrande över översiktsplan för Karlstads kommun 2050, utredning om Fixarservice inom digital teknik för äldre samt delårsrapport 2021. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 22 september.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Översiktsplan för Karlstads kommun 2050 – Samrådsyttrande

Kommunledningskontoret har gjort ett förslag till översiktsplan för Karlstads kommun. Översiktsplanen är en plan för kommunens framtida utveckling. Den är nu på samråd fram till 30 september 2021, och vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Beslut

Yttrandet godkändes.

Dnr VON/2021:214 Dpl 80

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Utredning om Fixarservice inom digital teknik för äldre

Genom en motion från Socialdemokraterna fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige i augusti 2020 att utreda möjligheterna till Fixarservice inom digital teknik för äldre.

I utredningen görs bedömningen att det i dagsläget inte finns möjlighet att få hjälp med digital teknik inom ramen för Fixarservice. Utredningen har därför riktats mot hur och i vilken annan form äldre personer skulle kunna få stöd för att kunna hantera digital teknik.

Beslut

Utredningen godkändes. Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ta fram ett koncept för att ge äldre personer möjligheter att få stöd och hjälp att använda digitala tjänster.

Dnr VON/2021:52 Dpl 30

Ansvarig handläggare: Marie Johansson, utvecklingschef, 054 540 55 56

Delårsrapport 2021

Nämnderna ska efter åtta månader presentera en delårsrapport med helårsprognos till kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden beräknar ett överskott på 15 miljoner kronor jämfört mot årsbudgeten för 2021. Detta är en förbättring med 8 miljoner kronor jämfört med den prognos som gjordes i april.

Beslut

Delårsrapporten godkändes.

Dnr VON/2021:268 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Redovisning av ej verkställda beslut – april till juni 2021

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det andra kvartalet 2021 fanns det 19 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte blivit verkställda inom tre månader. 6 av besluten gäller bostad med särskild service. De övriga gäller kontaktperson (5), ledsagarservice (3), daglig verksamhet (2), avlösarservice (2) och korttidsvistelse (1).

Enligt socialtjänstlagen, SoL, fanns det 28 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 23 av besluten gäller särskilt boende. De övriga gäller korttidsboende/växelvård (2) och kontaktperson (3).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2021:245 Dpl 34, VON/2021:244 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.