Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 februari

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 februari

Årsredovisning 2020 och rapport från extern granskning av vård- och trygghetsboenden. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 24 februari.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Årsredovisning 2020

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat för 2020 redovisar ett överskott på 15.9 miljoner kronor, vilket stämmer överens med helårsprognosen som presenterades under hösten. Överskottet beror till största del på att nämnden fått statsbidrag, och att övriga kostnader och pengar för utbildning inte kunnat användas på grund av pandemin. Underskott redovisas för den ökade volymkostnaden för kommunal assistans.

Beslut

Årsredovisningen godkändes och översänds till kommunstyrelsen.

Dnr VON/2021:33 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49.

Extern granskning av vård- och omsorgsförvaltningens vård- och trygghetsboenden

I juni 2020 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att förvaltningen ska genomföra en extern granskning av vård- och trygghetsboenden i Karlstads kommun, med anledning av de brister som framkommit på Kronogårdens vårdboende. Nu rapporteras granskningen till nämnden med förslag på åtgärder.

Beslut

Revisionsrapporten och de föreslagna åtgärderna godkändes. Återrapportering till nämnden görs under hösten 2021.

Dnr VON/2020:263 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Christina Millner, tillsynschef, 054-540 55 09

Tillsynsenhetens granskningsrapport av samtliga vård- och trygghetsboenden

Tillsynsenheten fick i uppdrag av nämnden att genomföra en granskning av samtliga vård- och trygghetsboenden i Karlstads kommun under hösten 2020. Detta med anledning av de brister som framkommit på Kronogårdens vårdboende. Nu redovisas granskningen i en rapport.

Beslut

Rapporten och åtgärder godkändes. Återrapportering till nämnden görs under hösten 2021.

Dnr VON/2020:274 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Christina Millner, tillsynschef, 054-540 55 09

Upphandling – Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen – Upphandlingsdokument

I dagsläget har vård- och omsorgsförvaltningen ett avtal med Ung Omsorg Sverige AB där ungdomar arbetar med olika aktiviteter på 6 boenden inom äldreomsorgen i kommunen. Det är högstadie- och gymnasieelever som genomför aktiviteter anpassade för de äldre med syftet att höja livskvalitén för kunderna. Då insatsen varit lyckad fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling och öka antal boenden till att omfatta alla 17 vård- och trygghetsboenden, både de som drivs i egen regi och privata.

Beslut

Upphandlingsdokumenten godkändes.

Dnr VON/2020:508 Dpl 14

Ansvarig handläggare: Karin Ljungh, upphandlingsledare, 054-540 60 39

Upphandling av vårdentreprenaderna Sveagatan och Åsbacka – Upphandlingsdokument

Sveagatan och Åsbacka har sedan flera år tillbaka drivits av Vardaga Äldreomsorg AB. Avtalen med Vardaga Äldreomsorg AB är förlängda till och med 2022-02-28. Det saknas möjligheter att förlänga avtalen utöver detta och det föreslås därför att en ny upphandling startas. Förvaltningen har nu tagit fram upphandlingsdokument.

Beslut

Upphandlingsdokumenten godkändes.

Dnr VON/2020:350 Dpl 14

Ansvarig handläggare: Upphandlingsledare Karin Frejsjö, 054-540 55 62

Redovisning av ej verkställda beslut – oktober till december 2020

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det fjärde kvartalet 2020 fanns det 22 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte blivit verkställda inom tre månader. 8 av besluten gäller bostad med särskild service. De övriga gäller kontaktperson (5), ledsagarservice (4), daglig verksamhet (2), korttidsvistelse (2) och avlösarservice (1).

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, fanns det 76 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 41 av besluten gäller korttidsboende eller växelvård. De övriga gäller särskilt boende (33), kontaktperson (1) och ledsagning (1)

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2021:3 Dpl 34, VON/2021:4 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Christina Millner, tillsynschef, 054-540 55 09

Politiskt initiativ – Ökad trivsel på kommunens boenden

Under våren 2020 tog nämnden beslut om att utöka den så kallade ”guldkantspengen” till kommunens boenden, för ytterligare inköp av bland annat middagar och fikabröd. I ett politiskt initiativ föreslår nu det blågröna styret att vård- och omsorgsförvaltningen ska ges i uppdrag att stärka ”guldkantspengen” med 500 000 kronor och upphandla teknisk utrustning och underhållning för spelningar som kan sändas på länk till samtliga boenden. Även hemtjänstkunder som innehar teknik föreslås få möjlighet att kunna ta del av sändningarna.

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att inom tidigare beslutad budgetram stärka ”guldkantspengen” med 500 000 kronor och upphandla teknisk utrustning och underhållning.

Ansvarig: Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.