Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämnden i korthet 23 januari

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Arbetsmiljöuppgifterna delegeras till vård- och omsorgsdirektören

Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen men det är vård- och omsorgsnämnden som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna. Ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna delegeras till vård- och omsorgsdirektören som sedan delegerar vidare.

Beslut

Arbetsmiljöuppgifterna delegeras till vård- och omsorgsdirektör Gunilla Öberg för tiden fram till dess att nästa vård- och omsorgsnämnd utses.

Dnr VON-2019-10 Dpl 00

Ansvarig handläggare: HR-chef Karina Holgersson Linder, 054-540 55 53.


Fördelning av föreningsbidrag 2019

Kommunalt bidrag kan ges till lokala pensionärs- och handikappföreningar i Karlstads kommun utifrån vård- och omsorgsnämndens fastställda bidragsregler. Föreningsbidraget för år 2019 är 1 534 699 kr som fördelas som verksamhetsbidrag och projektbidrag. Vid fördelningen har 11 pensionärsföreningar och 18 handikappföreningar tilldelats bidrag.

Beslut

Fördelningen av föreningsbidrag godkändes.

Dnr VON-2018-469 Dpl 39, VON-2018-299 Dpl 39, VON-2018-300 Dpl 39

Ansvarig handläggare: förvaltningssekreterare Ulrika Johansson, 054-540 55 41.


Remiss om koncernen Karlstads kommuns framtida inköp- och upphandlingsorganisation

Kommunstyrelsen har beslutat om en översyn av koncernens nuvarande inköps- och upphandlingsorganisation. I utredningen som gjorts presenteras två vägval där styrgruppen för utredningen förordar alternativ ett som innebär en ökning av resurserna till den centrala upphandlingsenheten samt ett förslag till finansieringsmodell. Förslaget har skickats på remiss till koncernens nämnder och bolag.

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden ställer sig bakom styrgruppens förslag enligt alternativ ett samt den finansieringsmodell som föreslås.

Beslut

Remissvaret godkändes.

Dnr VON-2018-417 Dpl 01

Ansvarig handläggare: ekonomichef Tapani Savallampi, 054-540 55 57.

Upphandling av bemanning av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård är klar

För att ha möjlighet att tillfälligt anlita legitimerad personal från bemanningsföretag har vård- och omsorgsförvaltningen ramavtal med sex företag. Då befintligt ramavtal med nuvarande leverantörer löpte ut i december 2018 har en ny upphandling genomförts.

Upphandlingen har avslutats och sekretess råder till dess att beslutet skickats till samtliga anbudslämnare.

Dnr VON-2018-351 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Ljungh, 054-540 60 39.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.