Pressmeddelande -

Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

I avhandlingen definieras upplevd tillgänglighet som: ”Hur enkelt det är att leva ett tillfredsställande liv med hjälp av transportsystemet”. Den nya metoden PAC, Perceived accessibility scale, innefattar fyra frågor som användarna graderar på en skala från ett till sju. Bland annat mäts möjligheten och enkelheten att resa dit man vill utifrån egna preferenser, exempelvis till jobbet, skolan, matbutiken eller fritidsaktiviteten, med hjälp av olika färdmedel.

- Objektiva mått som tid och avstånd är viktiga, men de fångar inte hela tillgänglighetskonceptet eller alla destinationer som människor vill eller måste resa till i sitt vardagliga liv, säger Katrin Lättman, nybliven doktor i psykologi vid CTF.

PAC gör det möjligt att jämföra upplevelser av tillgängligheten mellan olika grupper av människor och för olika kombinationer av resande både före och efter implementering av olika tillgänglighetslösningar.

- En av dagens stora samhällsutmaningar handlar om att utveckla ett hållbart resande som uppfyller målsättningen ”tillgänglighet för alla”. Vilket gör det extra viktigt att försäkra sig om att dessa alternativ också ger en tillfredsställande upplevd tillgänglighet för olika typer av människor, bland annat för att undvika socialt utanförskap och för att kunna erbjuda realistiska alternativ till bilen, säger Katrin Lättman.

Metoden har redan fått spridning och använts vid utvärdering av tillgänglighet och hållbart resande i flera städer i Sverige och Europa samt i Singapore.

Faktorer som påverkar den upplevda tillgängligheten
Avhandlingen består av tre studier som genomförts bland resenärer i Karlstad och Malmö. Studie ett och tre handlar om att utveckla den nya mätmetoden PAC som mäter upplevd tillgänglighet utifrån ett specifikt färdmedel samt med olika kombinationer av färdmedel som till exempel bil, gång och kollektivtrafik. Studie två fokuserar på påverkansfaktorer och visar bland annat hur trygghet, kvalitet, ålder och resefrekvens påverkar upplevelsen av tillgänglighet.

- Metoden är framtaget för att fånga skillnader mellan olika människor. Ta som exempel en av våra studier, som genomfördes i olika stadsdelar i Malmö, där den upplevda tillgängligheten med objektiva mått bedömdes lika för alla, men där vi med hjälp av PAC kunde identifiera grupper med lägre nivå av upplevd tillgänglighet, berättar Katrin Lättman.

Katrin Lättman disputerade den 18 december vid Karlstads universitet. Här kan du läsa avhandlingen Perceived Accessibility: Living a satisfactory life with help of the transport system

För mer information kontakta: Katrin Lättman, doktor i psykologi vid CTF, 070-8898106, katrin.lattman@kau.se.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • centrum för tjänsteforskning
  • experter

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Kontakter

Linda Fridberg

Presskontakt CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet 054-700 15 55