Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Budget för 2022 antagen i kommunfullmäktige

På måndagen antog kommunfullmäktige Kävlinge kommuns budget för 2022. Budgeten innebär stabila finansiella förutsättningar för nämnderna och en hög investeringstakt då Kävlinge kommun fortsätter att driva många pågående projekt.

I vårens budgetprocess mellan förtroendevalda och tjänstepersoner var fokus på dialog för att gemensamt hitta tydliga prioriterade inriktningar som ska bidra till att vi uppnår våra mål. En viktig förändring är att hållbarhetsarbetet nu på ett ännu tydligare sätt har arbetats in i kommunens mål och strategier.

Covid-19 pandemin fortsätter att prägla verksamheternas vardag och ger även osäkerhet i hur konjunkturen i ett längre perspektiv kommer att se ut. Om samtliga byggprojekt genomförs står Kävlinge kommun inför en kraftfull befolkningstillväxt de kommande tio åren.

- Det budgeterade resultatet för 2022 ser ut att landa på + 35,7 mkr vilket är betydligt högre än vårt uppsatta mål. Detta beror på de riktade resurser som vi får i form av statsbidrag och som kompletterar den kommunala budgeten inom flera områden, t ex stora satsningar på äldreomsorgen. Åren 2023 – 2024 ser ut att bli tuffare med troliga underskott, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Kävlinge kommun går in i kommande treårs-period med stabila finansiella förutsättningar. Investeringstakten är hög och flera projekt kommer att färdigställas kommande år; ett nytt medborgarhus, Tolvåkersområdet med ny skola och aktivitetspark, det nya Harjagersbadet samt en ny förskola i Hofterup. Satsningar på nya lokaler ger bra förutsättningar till verksamheterna men ger samtidigt ökade hyreskostnader.


Alliansen har tagit fram fyra direktiv som ligger till grund för budgeten 2022, se bilaga:

1. Tillgängliga och attraktiva promenadstråk och mötesplatser

2. Förbättrad folkhälsa

3. Bredbandstillgång

4. Minnesmärke


De riktade satsningar som finns med i budgeten är:

  • Satsningar på investeringar i utemiljön (8 mkr).
  • Riktade resurser till förskola för att öka andelen förskollärare (1,3 mkr) och till skolan för resurser till elever med särskilda behov (1,0 mkr)
  • Resurser för samhällsbyggnad (1,6 mkr), inriktning på att utveckla hållbarhetsarbetet och samhällsbyggnadsfrågor i stort
  • Utveckla E-arkiv (0,7 mkr)
  • Höjt friskvårdsbidrag från 1 200 kr till 2 000 kr för varje medarbetare och år (1,5 mkr)

Utmaningarna framöver består dock eftersom demografin utvecklas på samma sätt i Kävlinge som i riket, äldre invånare över 80 år ökar i snabb takt.

- Våra viktigaste resurser är våra medarbetare och att attrahera och behålla kompetens är av allra största vikt för att möta framtidens utmaningar. Därför prioriterar vi kontinuerliga satsningar på ett gott ledarskap och det pågår ett riktat utvecklingsarbete för att få ner våra sjuktal, säger Pia Almström.

I Kävlinge känner sig dagens och framtidens kommuninvånare 100% välkomna - vi är en plats för en skönare vardag!

Läs hela budgetdokumentet: Kävlinge kommuns budget 2022

Mer om aktuella byggprojekt

Vision och strategiska inriktningar

Kävlinges vision är en gemensam och långsiktig ambition om att bli Skånes bästa boendekommun. Våra tre strategiska områden ger en riktning för framtiden och tydliggör för organisationen hur politiken långsiktigt vill utveckla Kävlinge kommun för att uppnå visionen att bli Skånes bästa boendekommun:

  • 100 % välkommen
  • Välfärdstjänster av högsta kvalitet
  • Goda livsmiljöer

För 2019-2022 gäller sju kommunövergripande mål och inför mandatperiodens sista år är målen oförändrade. Målen förstärks med hållbarhetsperspektivet och tydliga inriktningar för respektive mål.

Vart och ett av målen adresseras till berörda nämnder och bolag och är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. Alla nämnder och bolag som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.

Ämnen

Regioner


Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Presskontakt

Pia Almström (M)

Pia Almström (M)

Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen 0709-73 91 11
Victoria Galbe

Victoria Galbe

Ekonomichef 046-73 91 65

Relaterat material