Pressmeddelande -

Nationell plan för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, POPs

Internationellt arbete och konkreta åtgärder behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen (KemI) har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en plan för hur Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, POPs, ska genomföras i Sverige. Förslagen presenteras i rapporten National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants for Sweden (KemI Report nr 4/06). I rapporten konstateras att Sverige har uppfyllt sina åtaganden under konventionen när det gäller avsiktligt bildade ämnen som till exempel PCB och DDT. Men det finns fler långlivade organiska föroreningar än konventionens nuvarande tolv ämnen. Sverige har redan föreslagit att ett nytt ämne, PFOS, ska omfattas av konventionen. – Stockholmskonventionen ska vara en dynamisk och levande konvention och KemI ska arbeta aktivt inom EU för att identifiera nya kandidatämnen. KemI kommer också att noga följa forskningen på området för att kunna uppmärksamma regeringen på ämnen som kan behöva granskas närmare eller åtgärdas, säger Bo Wahlström, myndighetsexpert i internationella frågor på KemI. Viktigt att hitta källorna Sedan 1970-talet har halterna av dioxin, HCB, PCB och DDT minskat i miljön. Minskningen har dock blivit mindre uttalad på senare år och nivåerna av dioxiner och dioxinliknande PCBer i fisk från Östersjön och i bröstmjölk ger fortfarande anledning till oro. – En bidragande källa till de halter vi ser i miljön idag kan vara långväga lufttransport av oavsiktligt bildade POPs från andra länder. För att minska denna belastning är det viktigt att Sverige fortsätter att arbeta internationellt, säger Maria Nyholm, Naturvårdsverket. – För att möjliggöra effektiva åtgärder i Sverige behöver vi veta mer om vilka de viktigaste källorna för dessa ämnen är. Naturvårdsverket kommer därför att arbeta vidare med att bygga upp kunskap, säger Maria Nyholm. Kontakt: Bo Wahlström, Kemikalieinspektionen Telefon: 08-519 412 60 Mobil: 070-429 38 89 e-post: bo.wahlstrom@kemi.se Maria Nyholm, Naturvårdsverket Telefon: 08-698 16 95 e-post: maria.nyholm@naturvardsverket.se Bakgrund Stockholmskonventionen trädde i kraft den 17 maj 2004. Målet är att skydda människors hälsa och miljön mot långlivade organiska föroreningar, POPs. Detta ska göras genom att förbjuda eller begränsa produktion, användning, import och export av avsiktligt bildade POPs samt att minimera eller om möjligt eliminera utsläpp av oavsiktligt bildade POPs. Konventionen omfattar i dagsläget tolv kemiska föreningar eller grupper. Av dessa är åtta bekämpningsmedel (aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex och toxafen), två industrikemikalier (PCB och hexaklorbensen, HCB; båda har även använts som bekämpningsmedel och kan bildas oavsiktligt) samt två oavsiktligt bildade ämnesgrupper som bildas vid förbränning och i andra högtemperaturprocesser (polyklorerade dioxiner, PCDD, och furaner, PCDF). POPs = Persistent Organic Pollutants. Webbplats: www.kemi.se

Ämnen

  • Miljö, energi