Pressmeddelande -

FÖRDJUPAT SAMARBETE VÄGER TUNGT I NY FORSKNINGSSATSNING

I en ny satsning på 80 miljoner kronor i projektstöd till uppbyggnaden av profilerade forskningsmiljöer vid Sveriges nya universitet och högskolor betonar KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, betydelsen av ett fördjupat samarbete mellan näringsliv och akademi där båda parter aktivt arbetar för att utveckla ny kunskap. KK-stiftelsen bjuder nu in forskare vid de nya universiteten och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering av forskningsprojekt. KK-stiftelsen bjuder för första gången också in över tusen företag att aktivt söka samverkanspartners vid de nya universiteten och högskolorna. - Vi lyfter fram begreppet samproduktion för att understryka betydelsen av fördjupat arbetssätt mellan näringsliv och akademi. Det innebär att bägge parter aktivt och i samarbete utvecklar ny kunskap. De ska inte göra samma saker utan söka nya vägar så att deras kunskap och kompetens kompletterar varandra, säger Daniel Holmberg, programansvarig på KK-stiftelsen. KK-stiftelsen har satsat över 400 miljoner kronor på drygt 300 forskningsprojekt vid 18 universitet och högskolor de senaste tio åren. Näringslivet har under samma tid skjutit till minst lika mycket. KK-stiftelsen kommer att i betydligt högre grad än tidigare se på de sökande projektens förmåga och vilja att samproducera med näringslivet. Hög vetenskaplig kvalitet är även i fortsättningen en nödvändig, men inte en tillräcklig, förutsättning för att få projektmedel. - Många av de forskningsmiljöer vi byggt upp på de nya universiteten och högskolorna har utvecklats till strategiska resurser för näringslivet. En utvecklad samverkan mellan näringsliv och akademi leder till ökad innovationskraft och förmåga hos företagen att ta emot och omsätta forskningsresultaten, säger Daniel Holmberg. KK-stiftelsens övergripande mål är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom insatser för kunskaps- och kompetensutveckling. Ett av stiftelsens uppdrag är att stödja uppbyggnaden av profilerade forskningsmiljöer vid nya universitet och högskolor, där näringsliv och akademi i samverkan producerar kunskaps- och kompetensutvecklande insatser som leder till ett globalt konkurrenskraftigt Sverige. För mer information Daniel Holmberg, programansvarig, 08-56 64 81 28 eller 0733-47 81 28. Mer information om ansökningsomgången: Forskningsprojekt - högskola/universitet i samverkan med näringslivet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans