Pressmeddelande -

Kraftigare styrmedel krävs om kommuner, landsting och regioner ska bli fossilfria!

En riksomfattande storsatsning måste till omedelbart på en rad områden. Hit hör infrastruktur för elbilar,biogas som fordonsbränsle inklusive utbyggnad av tankställen samt en kraftfull satsning på underhåll ochinvestering i järnvägar och annan spårbunden trafik.

Transportsektorn stod för närmare hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp år 2009. Samtidigt harkoldioxidutsläppen från transporter endast minskat med några få procent de senaste åren. Flera av medlemmarnaav Klimatkommunerna, en förening bestående av 24 kommuner och landsting, har en vision om att blifossilbränslefria, något som inte ser ut att kunna nås i rimlig tid med dagens styrmedel. Trots långtgåendeåtgärdsprogram kan man inte komma åt utsläppen från trafiken på lokal nivå. Låt oss ta två exempel:

Växjö har genomfört ett omfattande arbete med statistik och uppföljning av sina koldioxidutsläpp sedan 1993. Under perioden har man bl.a. jobbat med offentlig upphandling av miljöfordon, bidrag till privatpersoner ochföretag som köper miljöfordon, parkeringsnormer, satsningar på cykelvägar, mobilitetskampanjer samt en mängdandra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från transporter. Kommunen har ett mål om att bli fossilbränslefritill 2030 och mellan perioden 1993 till 2009 minskade de totala koldioxidutsläppen per invånare med 34 procent.Transportsektorn står nu för 80 procent av utsläppen, och trots att Växjö har en minskande trend i utsläppenkommer man med dagens minskningstakt bara nå halvvägs till målet 2030.

Även Helsingborgs stad har genomfört omfattande åtgärder inom transportsektorn. Staden har mål om att minskautsläppen av växthusgaser med 25 % till 2015 och 85 % till 2050 från 2005 års nivå, där en minskning på40 % redan uppnåtts 2008. Minskningen har i första hand skett inom energisektorn samtidigt som utsläppen avväxthusgaser från transportsektorn har ökat med 38 % sedan 1990. Detta trots stora insatser både i fysiska åtgärderoch inom information och beteendeförändring.

Det är mycket troligt att upphämtningen från lågkonjunkturen leder till ett ökat transportarbete. Andreas Calgren,skriver den 13 december i ett pressmedelande att Sverige uppvisar rekordminskningar av växthusgasutsläppmen konstaterar att omställningen mot en fossiloberoende fordonspark måste påskyndas. I höstbudgeten föreslårregeringen ett antal klimatåtgärder för transportsektorn. Låginblandning av etanol i bensin och FAME i dieselförväntas öka men det handlar endast om några procent (10 % etanol och 7 % FAME till 2015), vilket intekommer påverka utsläppsbilden i större omfattning. Regeringens supermiljöbilspremie, som enligt Centerpartietkommer omfatta 5000 fordon, är i kombination med demonstrationsprogram för elbilar ett bra initiativ, men skasättas i relation till att det 2009 fanns 4,3 miljoner personbilar i trafik i Sverige.

Det krävs betydligt större stimulanser för att övergången från fossilsamhället ska bli möjlig. Staten måste ta ettännu större ansvar, kommunerna kan inte nå tillräckliga resultat med dagens styrmedel. Eftersom transporternarör sig över kommungränserna riskerar kommuner som vill gå före att jobba i motvind med biogastankställen,laddstolpar och parkeringsnormer om inte omgivningen har liknande ambitioner.

Medlemmarna i Klimatkommunerna har under många år arbetat aktivt med olika transport-, trafik- ochmobilitetsåtgärder för att minska koldioxidutsläppen från transporterna. Medlemmarnas ambitiösa klimatarbetehar också uppmärksammats i olika nationella och internationella miljörankingar. Vi efterlyser nu enriksomfattande satsning på infrastruktur för elbilar, biogas som fordonsbränsle – inklusive utbyggnad avtankställen - samt en kraftfull satsning på underhåll av och investering i järnvägar och annan spårbunden trafik.

Bo Frank (M)
Kommunalråd, Växjö kommun

Lars Thunberg (KD)
Kommunalråd, Helsingborgs stad

Lars Bergwall (C)
Ordförande klimatkommunerna

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • styrmedel
  • transporter
  • växthusgaser
  • kommun
  • landsting
  • klimatpolitik

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokal klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se