Pressmeddelande -

Klimatpolitiska rådet granskar återhämtningspolitiken till följd av covid 19-pandemin

Den pågående pandemin och dess effekter, liksom den politiska responsen på krisen, kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att nå globala och nationella klimatmål. Klimatpolitiska rådet kommer därför att fokusera årets analysarbete på den återhämtningspolitik som följer av krisen.

Den hastiga inbromsning av världsekonomin som covid 19-pandemin orsakar påverkar även utsläppen av växthusgaser. För klimatet är dock den stora frågan vilka de långsiktiga effekterna blir på möjligheterna att uppnå globala och nationella klimatmål. Världens regeringar har inlett historiskt omfattande ekonomiska och politiska insatser som inte bara får stor betydelse för utvecklingen i olika näringslivsbranscher, utan också kan påverka handlingsutrymmet och förtroendet för politiken under många år framåt. Krisens effekter på sådant som beteenden och konsumtionsmönster kan också få betydelse.

Klimatpolitiska rådet har mot denna bakgrund beslutat att fokusera årets arbete på att analysera hur regeringens återhämtningspolitik påverkar möjligheterna att nå Sveriges klimatmål.

- Alla prioriteringar ligger just nu på att möta pandemins akuta effekter. Efterhand som perspektivet blir mer långsiktigt är en viktig fråga hur återhämtningspolitiken kan stödja klimatomställningen och klimatinsatser bidra till återhämtningen, framhåller Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde.

- Coronakrisen visar i blixtbelysning betydelsen av ett politiskt ledarskap som bygger på vetenskapliga fakta och analys. Klimatpolitiska rådets roll är att bidra till sådana analyser och ge underlag för politiska beslut som kan möta den kortsiktiga pandemikrisen utan att förlora siktet på den långsiktiga, och samtidigt pågående, klimatkrisen. Därför inriktar vi årets arbete på att bidra till en återhämtningspolitik som kan ta oss närmare klimatmålen, säger Ingrid Bonde.

Klimatpolitiska rådet kommer i sitt arbete att involvera många olika aktörer som berörs av återhämningspolitiken. Resultatet kommer att summeras i rådets årsrapport 2021 men delar av arbetet kan komma att presenteras tidigare, i syfte att bidra till beslutsunderlag för regering och riksdag.

Kontakt:
Ola Alterå, kanslichef, 073-397 33 88, ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • politik
  • covid-19
  • miljö
  • ingrid bonde
  • klimatpolitiska rådet
  • klimatomställning
  • klimatmål
  • klimat

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.