Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klimatpolitiska rådet skriver till regeringen om återhämtningspolitiken efter coronapandemin

Investera i fortsatt klimatomställning – inte återställning. Det är huvudbudskapet när Klimatpolitiska rådet idag skriver brev till regeringen och dess nybildade klimatkollegium om återhämtningspolitiken efter coronapandemin.

Regeringen har nyligen inrättat ett klimatkollegium med åtta ministrar under ledning av statsminister Stefan Löfven och med uppgift att samordna genomförandet av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, i linje med Klimatpolitiska rådet rekommendation. Rådet välkomnar detta och statsministerns uttalande om att kollegiet får en viktig roll när Sveriges ekonomi ska återstartas efter coronapandemin.

Sverige saknar ännu en strategi för återhämtningspolitiken efter pandemin. Som ett underlag för en sådan presenterar rådet fyra punkter för en återhämtningspolitik som också kan bidra till att klimatmålen uppnås. De handlar bland annat om ett tydligt ledarskap med en berättelse som skapar mening och sammanhang och därmed kan mobilisera hela samhället i återhämtningen efter krisen. Regeringen bör använda samverkansstrukturer och redskap som redan finns på plats och agera effektivt genom synergier mellan flera samhällsmål. Hela återhämningspolitiken behöver syfta till omställning mot hållbarhet, inte bara till att återställa det som varit.

Brevet baseras på det analytiska ramverk som Klimatpolitiska rådet utvecklat och rådets tidigare rekommendationer, tillsammans med forskning om tidigare samhällskriser. Coronakrisen är dock unik, liksom uppgiften att utforma en hållbar återhämtningspolitik med sikte på noll nettoutsläpp av växthusgaser. Rådet framhåller därför också att snabb återkoppling, lärande och successiv utveckling av politiken är extra viktigt, i linje med hur regeringen stegvis utvecklat den kortsiktiga krispolitiken.

Klimatpolitiska rådet kommer under året att utveckla och bredda analysen av krispolitiken. En sammanvägd bedömning av regeringens återhämtningspolitik ur ett klimatperspektiv kommer att presenteras i rådets årliga rapport i mars 2021.

Läs hela brevet på Klimatpolitiska rådets hemsida

Kontakt:
Ola Alterå, kanslichef, 073-397 33 88, ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Ämnen

Kategorier


Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
Box 1206, 111 82 Stockholm
Sverige