Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen - den klimatpolitiska handlingsplanen räcker inte och uppfyller inte lagens krav

Regeringen har presenterat en bred klimatpolitisk handlingsplan med insatser i många olika sektorer. Ambitioner finns, men det är ingen plan för handling. Politiken behöver konkretiseras med ansvarsfördelning, tidssättning och effektbedömning. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådets som granskar Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan enligt klimatlagen.

Regeringen presenterade i december en klimatpolitisk handlingsplan som beskriver hur regeringen under mandatperioden ska arbeta för att Sverige ska nå klimatmålen. Det är vad klimatlagen numera kräver av varje nytillträdd svensk regering.

– Den största bristen i handlingsplanen är att regeringen inte redovisar i vilken mån planen förväntas bidra till att klimatmålen kan nås. Insatserna är dessutom genomgående diffust beskrivna och utan tidplan. Handlingsplanen uppfyller därför inte klimatlagens krav, säger Klimatpolitiska rådets ordförande, Ingrid Bonde.

Regeringens organisation och ledarskap behöver bli starkare för att driva klimatomställningen med tillräcklig kraft och hastighet. För att klimatmålen ska få genomslag inom alla politikområden behöver ansvaret i regeringen stärkas och breddas, förslagsvis genom en departementsövergripande styrgrupp med statsministern som ordförande. Alla relevanta myndigheter bör ha ett stående uppdrag att föreslå insatser som bidrar till att klimatmålen nås inom utsatt tid, inklusive konsekvensutredda förslag till handlingsplanen.

– Det klimatpolitiska ramverket och handlingsplanen behöver få lika starkt genomslag i regeringens arbete som budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket, framhåller Ingrid Bonde.

Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen lyfter fram betydelsen av samverkan i hela samhället för att nå klimatmålen. Ett viktigt exempel är de fossilfria färdplaner för olika branscher som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige. De kan komma att spela en stor roll för att nå Sveriges klimatmål, men får ingen större plats när regeringen beskriver sitt arbete under de kommande fyra åren.

– Färdplanerna behöver nu gå in i en ny fas av gemensamt genomförande, i samverkan mellan regeringen och respektive bransch, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Att regeringen inte gör någon bedömning av handlingsplanens effekt på växthusgasutsläppen betyder inte nödvändigtvis att planen kommer att ha liten verkan. Klimatpolitiska rådet bedömer att, om alla förslag genomförs tillräckligt snabbt och i optimal samverkan med andra aktörer, skulle planen på sikt kunna få betydande effekt. 

Länk till rapporten: klimatpolitiskaradet.se/rapport2020 

Kontaktperson: Ola Alterå, kanslichef, 073-397 33 88, ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Ämnen

Kategorier


Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
Box 1206, 111 82 Stockholm
Sverige