Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Värna organisationen och kompetensen inom Af Kultur Media

I ett öppet brev idag till Arbetsförmedlingens högsta ledning framför kulturskaparna i KLYS sin djupa oro över utvecklingen inom Arbetsförmedlingen, inte minst när det gäller den särskilda organisationen på kultur- och medieområdet; Af Kultur Media. KLYS motsätter sig fortsatta nedskärningar och vädjar till ansvariga att värna om den välfungerande organisation och unika kompetens som Af Kultur Media besitter.

Kulturarbetsmarknaden är särpräglad med särskilda behov när det gäller kompetens och insatser för arbets- och uppdragsförmedling samt utbildning för de arbetssökande. De flesta kulturskapare är verksamma som frilansar och har därmed svårt att få del av de sociala trygghetssystemen Enligt en relativt färsk rapport från myndigheten Konstnärsnämnden är inkomsterna för konstnärliga yrkesgrupper dessutom mycket låga och har halkat efter rejält de senaste femton åren jämfört med övriga yrkesgrupper på arbetsmarknaden, trots att kulturskapare normalt har högre utbildningar och fler arbetade timmar än genomsnittet. Nedskärningar inom Arbetsförmedlingen i allmänhet och Af Kultur Media i synnerhet, kommer därför att ytterligare försämra möjligheterna för våra grupper att klara sitt arbetsliv.

De yrkesverksamma kulturskaparnas erfarenheter är mycket goda av en sammanhållen arbetsförmedling inom kultur- och medieområdet. Organisationen har inneburit en effektivare service både till de arbetssökande och till arbetsgivarna, den har bidragit till att stärka principerna om rättssäkerhet och likabehandling och den har skapat bättre förutsättningar för arbetsförmedlingen att fullgöra sitt uppdrag på kultur- och medieområdet. Statistik från Af Kultur Media visar att de sökande inom kulturområdet är mer aktiva än inskrivna vid andra arbetsförmedlingar, och kommer snabbare ut i jobb, det gäller inte minst den geografiska rörligheten. Organisationen visar alltså mycket goda resultat.

Vi befarar dock nu att de neddragningar av Arbetsförmedlingen som aviserades före jul och som en ny regering kan väntas gå vidare med, kan komma att drabba Af Kultur Medias verksamhet på ett för de yrkesverksamma kulturskaparna skadligt sätt. I slutet av januari presenteras dessutom en utredning som ska föreslå förändringar i Arbetsförmedlingens organisation.

KLYS vill därför genom ett öppet brev kraftfullt markera att den kompetens som finns bland arbetsförmedlare och övrig personal inom organisationen för af Kultur Media värnas och behålls!

Läs skrivelsen till Arbetsförmedlingen

Ämnen


KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.

www.klys.se

Presskontakt

Ulrica Källén

Ulrica Källén

Presskontakt Verksamhetsledare 073 340 00 33
Karin Inde

Karin Inde

Presskontakt Ordförande 0704 44 72 28

KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.
www.klys.se

KLYS - Sveriges kulturskapare
Alströmergatan 12, 7 tr
114 47 Stockholm