Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2019: Kommunernas investeringar ökar efterfrågan på krediter

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 9 (7) procent under första halvåret, visar delårsrapporten. Detta var en effekt både av ökad kommunal upplåning och att en allt högre andel av sektorns låneskuld hanteras via Kommuninvest. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 359,4 (391,3) miljoner kronor.

1 januari – 30 juni 2019 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar med en allt högre andel äldre och yngre invånare. Sektorns externa låneskuld ökade enligt Kommuninvests bedömning till 679 (644) miljarder kronor under perioden, motsvarande 13,9 (13,4) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning (redovisat värde) ökade till 388 448,6 (355 710,0) mnkr. Kommuninvest är den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner, med en bedömd andel om 57 (55) procent av kommunsektorns totala externa låneskuld. Volymen beviljade Gröna Lån ökade till 52 334,8 (39 503,3) mnkr, avseende 284 (232) investeringsprojekt och 124 (109) kommuner samt regioner.

Rörelseresultatet uppgick till 359,4 (391,3) mnkr, där minskningen främst förklaras av sänkta räntemarginaler i enlighet med fastslagen prisstrategi.

Balansomslutningen var 469 297,4 (417 202,1) mnkr, främst som en effekt av ökad utlåning och en större likviditetsreserv. Räntenettot var 435,9 (453,7) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 156,3 (188,4) procent.

EU har den 7 juni 2019 i sin officiella tidning publicerat det slutgiltiga lagstiftningspaket där bruttosoliditetskravet har fastställts till 3 procent av de totala exponeringarna. De nya reglerna träder i kraft från och med 28 juni 2021. Beräknad enligt kapitalkravsförordningen CRR var Kommuninvests bruttosoliditetsgrad 1,55 (1,75) procent. Beräknad enligt regleringens särskilda villkor för så kallade Public Development Credit Institutions (PDCI), där all utlåning till Kommuninvests medlemmar och deras bolag kan exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick bruttosoliditetsgraden till 8,55 (11,30) procent.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid periodens slut totalt 289 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner och 12 (11) regioner. Under perioden blev Region Blekinge medlem.

Kommentar från VD Tomas Werngren

-  Trenden mot att allt fler medlemmar lägger en allt större del av sin totala upplåning hos Kommuninvest fortsätter. Idag har fler än 200 medlemmar mer än 95 procent av sin upplåning hos Kommuninvest. 

Låga räntenivåer bidrar till att finansieringskostnader idag utgör en liten del av kommunsektorns utgifter. Utmaningen handlar snarare om kompetensförsörjningen, och dess påverkan på kostnaderna. Den kommunala skuldsättningen är fortfarande låg och stabil i förhållande till BNP.

Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner som bilaga till denna release.

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl 16.00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 juni 2018). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2018.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60

Chef för Medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ämnen

Regioner


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Presskontakt

David Ljung

David Ljung

Presskontakt Kommunikationschef, CCO 073-068 45 45

Relaterat material