Nytt uppdrag till Konstnärsnämnden att fördela ut krisstöd

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 16:35 CEST

Krisstipendierna beslutade

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 10:21 CEST

Beslut har tagits om fördelning av det krisstöd som Konstnärsnämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela. Totalt 1937 konstnärer beviljas krisstipendier. Pengarna ska betalas ut så snart som möjligt och förväntas nå de som fått sina ansökningar beviljade senast 30 juni.

– Vi är glada att vi är i mål med krisstipendierna eftersom vi vet att de sökande har stora ekonomiska behov och pengarna behövs så fort som möjligt. Nio handläggare har arbetat med de 3324 ansökningarna utifrån de kriterier som styrelsen beslutat om. De medel som Konstnärsnämnden har fått av regeringen att fördela i krisstipendier räckte inte till, och prioriteringar har gjorts utifrån ekonomiskt behov och omfattning av konstnärlig verksamhet. Under handläggningen har flera ansökningar avslagits på grund av brist på underlag som styrker intäktsbortfallet. Här kan vi konstatera att desto mer kommersiella sammanhang, desto tydligare avtal, säger Pernilla Högström, chef för enheten för stipendier och bidrag.

– Vi har utifrån givet uppdrag arbetat för att fördelningen av krisstipendierna ska bli så rättssäker, rättvis och snabbt handlagd som möjligt. Behoven är stora och akuta och vi vet att medlen inte räcker, så vi fortsätter arbetet med att stötta på andra sätt. Vi arbetar för att omfördela pengar inom vår egen budget och kan idag också ge glädjande besked om att vi delar ut extra många arbetsstipendier inom dans, samtida cirkus och musik, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.

Fakta krisstipendierna

 • Konstnärsnämndens krisstipendier är en del av regeringens krisstöd till konst och kultur. Syftet med krisstödet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag som var planerade perioden 12 mars - 31 augusti 2020.
 • 1937 konstnärer har beviljats krisstipendier. Antal beviljade ansökningar per konstområde är 1120 inom musik, bild och form 325, inom teater 221, dans 128 och inom film 143.
 • Totalt inkom 3324 ansökningar, med intäktsbortfall på närmare 300 miljoner kronor.
 • Krisstipendierna kunde sökas på tre olika nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor beroende på intäktsbortfallets storlek. Nära hälften, 49 %, har beviljats det högsta beloppet på 50 000 kronor. 23 % har beviljats 30 000 kronor och 28 % 15 000 kronor.
 • En stor andel sökande, 62 procent, har aldrig tidigare fått stipendier eller bidrag från Konstnärsnämnden. Många har heller aldrig tidigare sökt stipendier eller bidrag från myndigheten. Störst andel förstagångssökande är inom musiken där drygt hälften aldrig tidigare sökt. Även teaterområdet har en stor andel förstagångssökande, 42 procent. Bland övriga konstområden är det ungefär en tredjedel som aldrig tidigare sökt.
 • Bland de beviljade ansökningarna finns konstnärer från samtliga län i Sverige.
 • Den yngsta sökande är 18 år och den äldsta 92 år. Den genomsnittliga åldern på de sökande år 44 år. 70- och 80-talister är de största åldersgrupperna som sökte stipendiet.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Beslut har tagits om fördelning av det krisstöd som Konstnärsnämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela. Totalt 1937 konstnärer beviljas krisstipendier. Pengarna ska betalas ut så snart som möjligt och förväntas nå de som fått sina ansökningar beviljade senast 30 juni.

Läs vidare »

Konstnärsnämnden beviljar 2,8 miljoner i arbetsstipendier inom dans

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 10:13 CEST

Konstnärsnämnden har beslutat om 28 arbetsstipendier inom dans, inklusive samtida cirkus, varav 25 ettåriga på 100 000 kronor, två tvååriga på 100 000 kronor per år, och ett femårigt på tre basbelopp per år (för närvarande 141 900 kronor). Det femåriga arbetsstipendiet ges till hiphop dansaren och koreografen Damon Frost, frontfigur inom stilen popping sedan 80-talet.

11,3 miljoner i ettåriga arbetsstipendier till musikkonstnärer

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 10:06 CEST

Konstnärsnämnden delar årligen ut arbetsstipendier till svenska musikkonstnärer. I år har 226 ansökningar beviljats med ett sammanlagt belopp av 11,3 miljoner kronor. Arbetsgruppen har i år valt att endast dela ut ettåriga stipendier. På så sätt kan Konstnärsnämnden sprida arbetsstipendierna till fler mottagare än vanligt, då musikbranschen drabbats hårt av konsekvenserna av Covid-19.

Kulturbryggan har beviljat 11 491 000 kronor till 15 projekt

Nyheter   •   Jun 12, 2020 13:10 CEST

Kulturbryggan har i årets första utlysning beviljat 11 491 000 kronor till 15 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 1 juni 2020. Bland dessa 15 projekt har Institutet beviljats 1 140 000 kronor till projektet Korpelarörelsen

Konstnärsnämnden tilldelar Dinis Machado årets Birgit Cullberg-stipendium

Nyheter   •   Jun 12, 2020 12:28 CEST

​Årets Birgit Cullberg-stipendium tilldelas koreografen Dinis Machado. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut årligen som stöd till en ung koreograf.

Arbete pågår med krisstipendierna

Nyheter   •   Jun 09, 2020 10:05 CEST

Den 14 maj stängdes ansökan till krisstipendierna, som är en del av det krisstöd som regeringen gett Konstnärsnämnden i uppdrag att fördela ut.

– Vi behandlar ansökningarna så snabbt det går och förbereder samtidigt för att när beslut är taget ska pengarna kunna betalas ut snabbast möjligt. Bland annat undersöker vi nya sätt för utbetalningar så att det ska gå så smidigt som möjligt, eftersom vi vet att behoven är akuta, säger Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden.

Parallellt fortsätter arbetet med att omfördela pengar inom Konstnärsnämndens ordinarie budget så att de ska göra mest nytta i rådande situation. Arbetsgrupper inom de olika konstområdena har möten för att besluta om andra stipendier och bidrag.

– De stora behoven som finns bland konstnärer nu kommer inte att lösas genom krisstipendierna. Därför för vi en aktiv dialog med andra parter, bland annat med branschorganisationerna och KLYS. I veckan har vi den årliga myndighetsdialogen med Kulturdepartementet där vi kommer att diskutera nuläget och framtiden, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.

Den 14 maj stängdes ansökan till krisstipendierna, som är en del av det krisstöd som regeringen gett Konstnärsnämnden i uppdrag att fördela ut. Parallellt fortsätter arbetet med att omfördela pengar inom Konstnärsnämndens ordinarie budget så att de ska göra mest nytta i rådande situation.

Läs vidare »

Ganneviksstipendiet 2020 till Jason Diakité, Ana Laguna, Bea Szenfeld, Enno Hallek, Michal Leszczylowski och Tilde Björfors

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 07:30 CEST

En förnyare av svensk hiphop och en kreatör som skapar nya världar med A4-papper och lim. En dansare som har arbetat med sin samtids främsta koreografer och en upptäcktsresande i cirkusens magiska värld. En filmklippare som skapat bakom kulisserna i decennier och en konstnär vars verk vi möter varje dag i Stockholms tunnelbana. Årets sex Ganneviksstipendiater entusiasmerar, engagerar och förnyar.

Nya internationella bidrag till bild- och formkonstnärer

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 12:04 CEST

Konstnärsnämnden har beslutat om nya internationella bidrag och resebidrag till bild- och formområdet. I årets andra fördelning av bidrag beviljades 47 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 1 044 000 kronor. Bidragen gäller såväl utbyten i utlandet som utbyten i Sverige med konstnärer från utlandet.

Över 3300 ansökte om krisstipendier

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 14:08 CEST

Vid midnatt den 14 maj stängde ansökningsperioden för krisstipendierna. Över 3300 ansökningar hade då kommit in. En stor andel av de sökande har aldrig tidigare sökt stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden.

– Statistiken pekar mot att vi lyckats nå ut. Vi hoppas att vi genom att förlänga ansökningsperioden och genomföra riktade kommunikationsinsatser kunde ge en bredare grupp möjlighet att söka. Nu påbörjar vi arbetet med att gå igenom ansökningarna för att så snabbt som möjligt kunna betala ut pengarna, säger Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden.

Totala intäktsbortfallet uppgår till 304 miljoner kronor
Sammanräknat har de sökande ansökt om totalt 125 690 000 kronor. Samtidigt uppgår det totala intäktsbortfall som de sökande har rapporterat in till drygt 304 miljoner kronor.

– Det blir nu ännu mer tydligt vilka stora och akuta behov som finns bland många konstnärer. Som vi tidigare poängterat kommer regeringens krisstöd inte kunna möta dessa, utan måste ses som en insats bland flera, som exempelvis förändrade regler för a-kassan. Från Konstnärsnämndens sida arbetar vi vidare med att se över hur vi till exempel kan omfördela ännu mer pengar för att på bästa sätt göra nytta under rådande förhållanden, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Korta fakta

 • Krisstipendierna kunde sökas på tre olika nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor beroende på hur stort intäktsbortfall den sökande haft. Nära 60 % av de som sökt har ansökt om att få det högsta beloppet.
 • En stor andel av de sökande har aldrig tidigare sökt eller fått stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden. Exempelvis har ca 50 % av de som sökt och är verksamma inom musik aldrig tidigare sökt stöd från Konstnärsnämnden. Motsvarande siffror för övriga konstområden är ca 42% inom teater, ca 32% inom dans, ca 31% inom film och ca 32% inom bild och form.
 • Det totala intäktsbortfallet som rapporterats in av de sökande uppgår till drygt 304 miljoner kronor.
 • De sökande är verksamma inom alla konstområden men verksamma inom musik utgör drygt hälften av ansökningarna.
 • Män har sökt i något högre utsträckning än kvinnor. En förklaring är att sökande från musikområdet är i majoritet och där är andelen män vanligtvis är högre än inom andra konstområden. Män redovisar också ett högre intäktsbortfall än kvinnor.
 • - Den yngsta sökande är 18 år och den äldsta är 82 år. Snittåldern på de sökande är 43 år.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Läs vidare »

Om Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Adress

 • Konstnärsnämnden
 • Maria skolgata 83
 • 118 53 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar