Pilängskolan 9D vann 2018 års final av Spänningssökarna!

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 08:00 CET

​Söndagen den 18 november gick årets final av Spänningssökarna av stapeln. Vinnande bidrag i år blev Powersquare av klass 9D på Pilängskolan i Lomma. Spänningssökarna är Kraftringens årliga tävling för niondeklassare i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommuner. Vinnarna får en klassresa till Berlin med studiebesök i den självförsörjande byn Feldheim. I år deltog 38 klasser och totalt ca 1 140 elever.

Efter accept från en majoritet av aktieägarna kommer Kraftringen Energi AB (publ) bli innehavare av 63 % av aktierna i Skånska Energi.

Nyheter   •   Nov 05, 2018 10:49 CET

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 5 november 2018

Kraftringen har fått accept från en majoritet av aktieägarna och kommer att bli innehavare av totalt 63% av aktiekapitalet och 65% av rösterna. Samtidigt förlängs acceptfristen till 12 november för de som ännu inte accepterat erbjudandet. Kraftring avser också att inom kort begära kallelse till extra bolagsstämma

- Det är glädjande att så många aktieägare har accepterat vårt erbjudande. Jag är övertygad om att Kraftringen och Skånska Energi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen.

Bakgrund

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie under en acceptperiod som löpte till och med den 26 oktober 2018 (”Erbjudandet”).

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018. I anledning av beskedet från Skånska Energi meddelade Kraftringen att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 30 oktober 2018.

Innan den förlängda acceptperioden hade löpt ut offentliggjorde Infranode Energi AB (”Infranode”) att Infranode hade förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av aktiekapitalet och 22,8 procent av rösterna. I anledning härav upprättade Kraftringen en tilläggserbjudandehandling och förlängde acceptperioden ytterligare till och med den 1 november 2018.

Utfall och aktieinnehav

Vid utgången av den förlängda acceptperioden hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes 4 034 271 aktier, varav 869 585av serie A och 3 164 686 av serie B, motsvarande cirka 48,7 procent av det totala antalet aktier och cirka 52,6 procent procent av det totala antalet röster i Skånska Energi.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Kraftringen 147 852 aktier av serie A och 648 588 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 9,6 procent av aktiekapitalet och 9,4 procent av rösterna.

Kraftringen av förvärvat 21 962 aktier av serie A och 330 880 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,7 av rösterna, utanför Erbjudandet.

Vi utgången av den förlängda acceptperioden äger Kraftringen således totalt 1 039 399 aktier av serie A och4 144 154aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 62,6 procent av aktiekapitalet och cirka 64,5 procent av rösterna.

Utöver dessa aktier i Skånska Energi äger eller kontrollerar Kraftringen för närvarande inte några aktier eller finansiella instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav i Skånska Energi.

Fullföljande

Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits på villkor som i varje enskilt fall är acceptabla för Kraftringen. Efter att Kraftringen anmält till Konkurrensverket förvärv av ensam kontroll över Skånska Energi har Konkurrensverket genom beslut den 25 oktober 2018 lämnat koncentrationen utan åtgärd, varför villkoret har uppfyllts. Härutöver har Erbjudandets fullföljande varit villkorat bland annat också av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till aktier i Skånska Energi motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi efter full utspädning. Kraftringen har beslutat att frånfalla detta villkor. Med detta har samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller frånfallits. Kraftringen förklarar därmed Erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet. För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under ordinarie acceptperiod, liksom för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under förlängd acceptperiod, beräknas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 7 november 2018. Kraftringen förbehåller sig rätten att ytterligare senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Ytterligare förlängning av acceptperioden

För att ge återstående aktieägare i Skånska Energi möjlighet att acceptera Erbjudandet har Kraftringen beslutat ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 12 november 2018, kl 17:00. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden beräknas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 16 november 2018. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter. Kraftringen förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden ytterligare.

Extra bolagsstämma

Som nu dominerande ägare i Skånska Energi ser Kraftringen fram mot att vara med och utveckla Skånska Energi. Perspektivet är långsiktigt och stort fokus kommer ligga på regional närvaro. Som ett led i detta har Kraftringen för avsikt att inom kort begära hos styrelsen för Skånska Energi att extra bolagsstämma sammankallas för val av ny styrelse.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 5 november 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 8.53.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VDMobil: 070 325 08 15E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

- Det är glädjande att så många aktieägare har accepterat vårt erbjudande. Jag är övertygad om att Kraftringen och Skånska Energi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen.

Läs vidare »

Turbinen: Nytt klimatsmart datacenter

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 13:39 CET

- Istället för att riva ner och bygga nytt nyttjar vi byggnaden där det tidigare har stått en stor gasturbin till att skapa ett nytt modernt datacenter, det är ett lysande exempel på hur dåtid möter framtid, säger Thomas Lindsjö chef för datakommunikation på Kraftringen.

Nu är dags att kora vinnarklassen i Spänningssökarna 2018!

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 10:00 CET

Under dagen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor till tävlande klasser, och mellan 15.00-15.20 finns Kraftringens nya vd Sezgin Kadir tillgänglig för frågor. Var: Sparbanken Skåne Arena, Stattenavägen 25 i Lund När: Söndag 18 november, klockan 14.00-18.00, insläpp från 13.40 Du kan läsa mer om tävlingen och schema för dagen här. Journalister hälsas välkomna till finalen!

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:40 CEST

Erbjudandet som det hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 23 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 4 oktober 2018.

Med anledning av att Skånska Energi idag, den 23 oktober 2018, offentliggjort delårsrapport för perioden januari till september 2018 har Kraftringen upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller delårsrapporten. Tilläggserbjudandehandlingen har idag offentliggjorts och finns, tillsammans med erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Kraftringens webbplats www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/erbjudande/, och SEBs webbplats https://sebgroup.com/prospectuses

Tillägget ska läsas tillsammans med erbjudandehandlingen daterad den 4 oktober 2018. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Lund den 23 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 10:40

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Med anledning av att Skånska Energi idag, den 23 oktober 2018, offentliggjort delårsrapport för perioden januari till september 2018 har Kraftringen upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller delårsrapporten.

Läs vidare »

Kraftringen Energi AB (publ) förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag till den 30 oktober 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 15:00 CEST

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 16 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag till den 30 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie under en acceptfrist som löper till och med den 26 oktober 2018 (”Erbjudandet”).

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018 (”Delårsrapporten”). I anledning av beskedet från Skånska Energi meddelar Kraftringen härmed att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till och med den 30 oktober 2018.

Acceptfristen för Erbjudandet skulle enligt information i den Erbjudandehandling som Kraftringen offentliggjorde den 4 oktober 2018, löpa från den 5 oktober 2018 till den 26 oktober 2018. Redovisning av likvid uppgavs kunna inledas omkring den 2 november 2018.

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av Delårsrapporten. Delårsrapporten kommer att offentliggöras den 23 oktober 2018 kl. 08:30 i stället för den 9 november 2018 som tidigare hade kommunicerats.

Kraftringen har skyldighet att publicera ett tillägg till erbjudandehandlingen för varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av Erbjudandet efter att erbjudandehandlingen har offentliggjorts. Om en tilläggserbjudandehandling offentliggörs har aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet rätt att inom fem arbetsdagar återta sin accept.

En delårsrapport bedöms regelmässigt föranledda en skyldighet att offentliggöra en tilläggserbjudandehandling. För att möjliggöra för aktieägare som redan accepterat Erbjudandet att återkalla sin accept inom fem arbetsdagar efter dagen då Kraftringen kan komma att offentliggöra en tilläggserbjudandehandling med anledning av Delårsrapporten har Kraftringen beslutat att förlänga acceptfristen till tisdagen den 30 oktober 2018.

Redovisning av likvid beräknas därvid inledas omkring den 6 november 2018.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Kraftringen ställt upp för Erbjudandet. Det innebär bland annat att Kraftringen förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen ytterligare och att senarelägga redovisning av likvid.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 16 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl.15.00

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018 (”Delårsrapporten”). I anledning av beskedet från Skånska Energi meddelar Kraftringen härmed att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till och med den 30 oktober 2018.

Läs vidare »

Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 16:40 CEST

Erbjudandet som presenteras i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

Den 2 oktober 2018 offentliggjorde Kraftringen Energi AB (“Kraftringen”) ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (“Skånska Energi”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 80 kronor för varje aktie oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandling

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på Kraftringen Energis webbplats (www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/erbjudande/) och SEBs webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses). På de ovan nämnda webbplatserna är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 5 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018. Redovisning av likvid förväntas att påbörjas så snart som möjligt efter utgången av acceptperioden, vilket förväntas ske omkring den 2 november 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandet uppfylls.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15

E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 16.40.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord Den 2 oktober 2018 offentliggjorde Kraftringen Energi AB (“Kraftringen”) ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (“Skånska Energi”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 80 kronor för varje aktie oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Läs vidare »

Kraftringen Energi förvärvar aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 10,2 procent av aktierna och 9,6 procent av rösterna

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 08:30 CEST

Erbjudandet som omtalas i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) har förvärvat aktier av serie B utanför det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag ("Skånska Energi") om att överlåta sina aktier till Kraftringen för 80 kronor per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Kraftringen har efter att Erbjudandet offentliggjordes den 2 oktober 2018, förvärvat ytterligare 45 586 aktier av serie B. Aktierna har inte förvärvats till ett pris som är högre än vederlaget i Erbjudandet eller under några villkor som för säljaren är mer fördelaktiga än villkoren i Erbjudandet.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande äger Kraftringen 147 852 aktier av serie A och 694 774 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande 10,2 procent av samtliga aktier och 9,6 procent av samtliga röster i Skånska Energi.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 3 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 08:30.
För ytterligare information hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Viktigt meddelande

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018, ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag ("Skånska Energi") om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi ("Erbjudandet").

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till ett land där det skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Kraftringen kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen får denna webbplats inte besökas från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA och inte heller kommer erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. Kraftringen kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Kraftringen rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av sådana personer om Kraftringen bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i sina respektive jurisdiktioner. 

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen har efter att Erbjudandet offentliggjordes den 2 oktober 2018, förvärvat ytterligare 45 586 aktier av serie B. Aktierna har inte förvärvats till ett pris som är högre än vederlaget i Erbjudandet eller under några villkor som för säljaren är mer fördelaktiga än villkoren i Erbjudandet.

Läs vidare »

Offentliggörande av offentligt uppköpserbjudande: Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 07:30 CEST

Erbjudandet som presenteras i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 2 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnar ett erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (”Skånska Energi”) om förvärv av samtliga aktier i Skånska Energi mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie. Aktierna av serie B i Skånska Energi är upptagna till handel på Nasdaq First North (”First North”).

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs”) lämnade den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi om att överlåta sina aktier i Skånska Energi till Acsnacs för 60 kronor per aktie. Den 21 september lämnade Infranode Energi AB (”Infranode”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi om att överlåta sina aktier i Skånska Energi till Infranode för 70 kronor per aktie. Acsnacs har därefter, den 23 september, höjt sitt bud till 72 kronor per aktie, under en acceptfrist som löper till och med den 8 oktober 2018. Infranode har den 24 september också höjt sitt bud till 75 kronor per aktie under en acceptfrist som löper till och med den 15 oktober 2018.

Kraftringen har härmed glädjen att kunna lämna aktieägarna i Skånska Energi ett erbjudande som är mer förmånligt än tidigare erbjudanden.

Kraftringen är en av de största aktieägarna i Skånska Energi och har på nära håll kunnat följa den positiva utvecklingen. Vi ser en mycket tydlig affärslogik i ett samgående mellan två energikoncerner med likartad verksamhet och affärsfilosofi. Tillsammans blir vi starkare. Jag är övertygad om att vi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare”, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen.

Den lokala förankringen har hela tiden varit en av de bärande idéerna till Kraftringen, som är ett resultat av ett flertal samgåenden mellan lokala energiföretag. Likaså har den lokala närvaron varit en bärande idé för Skånska Energi, som grundades när privata entreprenörer elektrifierade bygden. Båda bolagen har höga ambitioner inom hållbarhet och tillsammans får vi ännu större möjligheter att spela en ledande roll i energiomställningen. Det skapar stora miljövinster och bidrar till hållbar tillväxt i regionen”, säger Ola Persson, styrelseordförande i Kraftringen.

Erbjudandet i sammanfattning

 • Kraftringen erbjuder 80 kronor kontant för varje aktie, av såväl serie A som serie B, i Skånska Energi. Det totala värdet av Erbjudandet beräknat på samtliga 8 277 120 aktier i Skånska Energi uppgår till 662 169 600 kronor.
 • Vederlaget i Erbjudandet motsvarar:
 • -en höjning med 7 procent av Infranodes erbjudande om 75 kronor per aktie i Skånska Energi,
 • -en höjning med 11 procent av Acsnacs erbjudande om 72 kronor per aktie i Skånska Energi,
 • -en premie om 23 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,98 kronor för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
 • -en premie om 4 procent jämfört med stängningskursen om 77 kronor för Skånska Energis B-aktie den 1 oktober 2018, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • -en premie om 23 procent jämfört med stängningskursen om 65 kronor för Skånska Energis B-aktie den 5 september 2018, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Acsnacs erbjudande den 6 september 2018.
 • Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi.
 • Erbjudandets fullföljande är inte villkorat av finansiering.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas att offentliggöras omkring den 4 oktober 2018.
 • Acceptperioden beräknas inledas omkring den 5 oktober 2018 och avslutas omkring den 26 oktober 2018. Utbetalning av vederlag beräknas inledas omkring den 2 november 2018.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Skånska Energi och Kraftringen är båda verksamma i energibranschen och är grannar med mer än en hundraårig historia. Tillsammans får vi ännu större möjlighet att spela en ledande roll i energiomställningen.

I samband med de publika bud som lagts på Skånska Energi har Kraftringen efter noggrant övervägande beslutat sig för att lämna bud. Motiven till detta är flera:

 • Skånska Energi och Kraftringen har en kundkrets och en stark lokal närvaro som kompletterar varandra väl. Skånska Energi tillför kunder, elnät och förnybar elproduktion. Kraftringen bidrar med finansiell styrka och ett bredare erbjudande. Vi är övertygade om att bolagen blir starkare tillsammans.
 • Skånska Energi tillför välkommen kompetens och nya krafter, vilket bidrar till att utveckla Kraftringen samtidigt som Skånska Energis medarbetare får stora utvecklingsmöjligheter.
 • I dag drivs verksamheterna på liknande sätt och samgåendet stärker våra gemensamma möjligheter att ge kunderna konkurrenskraftiga och attraktiva erbjudanden.

Kort sagt finns en mycket tydlig affärslogik i ett samgående mellan dessa två koncerner i energibranschen som förenas av en liknande verksamhet och affärsfilosofi. Kraftringen är en långsiktig ägare som är intresserad av helheten i Skånska Energi, inte bara infrastrukturen i form av elnät. Vi ser goda möjligheter att investera i, utveckla och gemensamt bygga en ännu starkare regional energikoncern med fokus på kunderna och på hållbar energi för både Skånska Energi och Kraftringen.

Kraftringens ambition är att på sikt integrera de båda verksamheterna, vilket innebär förändringar i organisationen. Vi ser emellertid ingen risk för att detta skulle få negativa effekter för Skånska Energis medarbetare – tvärtom stärks möjligheterna att gemensamt bygga en ännu starkare regional energikoncern med fokus på kunderna, på hållbar energi och stark lokal närvaro i regionen.

Erbjudandet

Kraftringen erbjuder 80 kronor kontant för varje aktie av serie A respektive serie B i Skånska Energi.

Om Skånska Energi gör vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring, där avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, eller om Skånska Energi före utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet ger ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) som resulterar i att värdet per aktie i Skånska Energi minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Kraftringen förbehåller sig dock rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med det föregående eller om villkor (vi), enligt nedan, för att fullfölja Erbjudandet ska åberopas.

Vederlaget i Erbjudandet motsvarar:

 • -en höjning med 7 procent av Infranodes erbjudande om 75 kronor per aktie i Skånska Energi,
 • -en höjning med 11 procent av Acsnacs erbjudande om 72 kronor per aktie i Skånska Energi,
 • -en premie om 23 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,98 kronor för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
 • -en premie om 4 procent jämfört med stängningskursen om 77 kronor för Skånska Energis B-aktie den 1 oktober 2018, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • -en premie om 23 procent jämfört med stängningskursen om 65 kronor för Skånska Energis B-aktie den 5 september 2018, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Acsnacs erbjudande den 6 september 2018.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Skånska Energi till 662 169 600 kronor, baserat på att det för närvarande finns totalt 8 277 120 utestående aktier i Skånska Energi, varav 1 586 183 aktier av serie A och 6 690 937 aktier av serie B.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Skånska Energis aktieägare accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till aktier i Skånska Energi motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi efter full utspädning;

(ii) att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits på villkor som i varje enskilt fall är acceptabla för Kraftringen;

(iii) att ingen tredje part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Skånska Energi på villkor som är mer förmånliga för aktieägarna i Skånska Energi än Erbjudandet;

(iv) att det inte inträffar någon händelse eller omständighet som, väsentligt negativt, påverkar eller skäligen kan tänkas påverka Skånska Energis resultat, likviditet, vinst, tillgångar eller finansiella ställning i övrigt;

(v) att inte Erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller på annat sätt påverkas väsentligt negativt av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller av andra omständigheter som föreligger eller kan förväntas;

(vi) att Skånska Energi inte vidtar någon åtgärd som typiskt sett är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande; och

(vii) att Kraftringen inte får kännedom om att information som offentliggjorts av Skånska Energi eller tillhandahållits av Skånska Energi till Kraftringen är felaktig och/eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller att någon väsentlig information som Skånska Energi varit skyldig att offentliggöra inte har offentliggjorts.

Kraftringen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) – (vii)kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Kraftringens förvärv av aktier i Skånska Energi eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Kraftringen förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i), fullfölja Erbjudandet även vid en lägre acceptansnivå.

Kraftringen avser att lämna in en anmälan om företagskoncentration till Konkurrensverket. Sådan anmälan bedöms motiveras endast av formella skäl då undantag från anmälningsskyldighet inte synes ha gjorts för verksamheter som i detta fall till huvuddel bedrivs med stöd av särskild rätt (nätkoncession).

Erbjudandets finansiering

Kraftringen finansierar Erbjudandets fulla värde med krediter lämnade av Svenska Handelsbanken. Krediterna saknar andra villkor, såvitt gäller Erbjudandet, än sådana som Kraftringen självt kan tillse blir uppfyllda. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av finansiering.

Due Diligence

Styrelsen i Skånska Energi har tillåtit Kraftringen att genomföra en due diligence-undersökning av Skånska Energi före offentliggörandet av Erbjudandet. Skånska Energi har meddelat Kraftringen att ingen insiderinformation har lämnats till Kraftringen inom ramen för due diligence-undersökningen.

Uttalande från styrelsen i Skånska energi

Styrelsen i Skånska Energi ska enligt Takeover-reglerna uttala sig om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång.

Kraftringens ägande i Skånska Energi

Kraftringen äger 147 852 aktier av serie A och 648 588 aktier av serie B, vilket sammanlagt motsvarar 9,62 procent av kapitalet och 9,43 procent av rösterna, i Skånska Energi. Av dessa aktier har 57 174 aktier av serie B förvärvats under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. I inget fall har emellertid erlagts ett högre pris än 80 kronor.

Kraftringen innehar inga andra finansiella instrument i Skånska Energi som ger Kraftringen finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i Skånska Energi.

Budrelaterade åtaganden från Skånska Energi

Skånska Energi har inte lämnat några åtaganden till Kraftringen eller annan närstående Kraftringen avseende Erbjudandet.

Preliminär tidplan

Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 4 oktober 2018

Beräknad acceptperiod: 5 oktober 2018 – 26 oktober 2018

Beräknat datum för att påbörja utbetalning av vederlag: 2 november 2018

Kraftringen förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Kraftringen kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet och/eller senareläggning av redovisning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Kraftringen blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Skånska Energi avser Kraftringen att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Skånska Energi i enlighet med aktiebolagslagens regler. I samband härmed avser Kraftringen att verka för att Skånska Energis aktier av serie B avnoteras från First North.

Om Kraftringen

Kraftringen Energi AB (publ) (benämnt Kraftringen i detta pressmeddelande), org.nr 556100-9852, är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrelse har sitt säte i Lund och bolagets registrerade adress är Box 25, 221 00 Lund.

Kraftringen fokuserar på närproducerad energi och lösningar som både skapar tydliga mervärden för kunderna och stora miljövinster. Bolaget erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster och omsätter drygt 2,7 miljarder kronor. Bolaget ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Mer information om Kraftringen finns på bolagets webbplats med adress: www.kraftringen.se.

Tillämplig lag och tvister

Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01), utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, är tillämpliga på Erbjudandet liksom på aktieägares accept av Erbjudandet.

Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 2 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 07.30.
För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnar ett erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (”Skånska Energi”) om förvärv av samtliga aktier i Skånska Energi mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie. Aktierna av serie B i Skånska Energi är upptagna till handel på Nasdaq First North (”First North”).

Läs vidare »

Kraftringen avser tacka nej till bud på Skånska Energi

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 12:36 CEST

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs”) och Infranode Energi AB (”Infranode”) har lämnat uppköpserbjudanden till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag om att överlåta sina aktier i bolaget. Kraftringen Energi AB (publ) har mottagit respektive erbjudande och offentliggör härmed att Kraftringen under nuvarande omständigheter har för avsikt att tacka nej till såväl Acsnacs som Infranodes erbjudande.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Press och PR - ansvarig. Enbart kontakter från journalister. För övriga frågor kontakta Kraftringens växel 010-122 70 00.
 • Maaqttzriabis.wfBrwvagrie@dxKrceafpatrhtinnygeqen.dgsefb
 • 073- 068 94 58

Om Kraftringen

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 480 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Adress

 • Kraftringen
 • Råbyvägen 37
 • 22457 Lund
 • Sverige
 • Vår hemsida