Gå direkt till innehåll
Moa Åström, chef för IFO, Mikael Gidlöf, chef för Välfärdsförvaltningen, Välfärdsnämndens ordf Carl-Gunnar Krooks (S) och vice ordf Anette Agrell.
Moa Åström, chef för IFO, Mikael Gidlöf, chef för Välfärdsförvaltningen, Välfärdsnämndens ordf Carl-Gunnar Krooks (S) och vice ordf Anette Agrell.

Pressmeddelande -

Stor satsning på barn, ungdomar och familjer – IFO ställer om

I den bästa av världar har alla familjer fungerande relationer och ett bra hemmaliv. Av erfarenhet vet vi dock att så inte är fallet, utan många har behov av stöd och hjälp. För att barn ska kunna växa upp under gynnsamma förhållanden genomförs nu successivt en stor satsning på vår öppenvård inom socialtjänsten.

– Ambitionen är att kunna erbjuda ett omfattande och mer varierat stöd till både föräldrar och barn, enskilt eller i grupp. Genom att stärka föräldraförmågan ökar vi barns och ungas välmående, säger Välfärdsförvaltningens chef Mikael Gidlöf.

Högt antal placerade barn och ungdomar

Statistiken talar för sig själv. Kramfors kommun har för närvarande över 90 barn placerade i samhällsvård, vilket motsvarar cirka tre procent av alla barn i kommunen. Enligt siffror från SKR, Sveriges kommuner och regioner, är det högre än riksgenomsnittet som år 2020 låg på drygt en procent.

Jämfört med liknande kommuner sticker Kramfors ut både vad gäller placeringskostnader och antalet placerade barn, samtidigt har kommunen lägre kostnader för öppenvård.

Barn och unga i samhällsvård får sämre förutsättningar för resten livet

Moa Åström är chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) på Kramfors kommun. Hon berättar att barn i samhällsvård löper ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, ökad risk för både suicid och suicidförsök, beroende, kriminalitet samt problem med skolgång och arbetslöshet senare i livet.

– För att möta detta utmanande scenario rekommenderas tidiga och förebyggande insatser, som möjliggör för barn att kunna växa upp i sin ursprungsfamilj.

Från omhändertagande till förebyggande

En utökad och mer omfattande öppenvård kan alltså förhindra och minska andelen placerade barn. Som exempel på öppenvård inom kommunen kan nämnas föräldraskapsstöd, familjebehandling och nätverksbyggande.

– Varje gång ett barn placeras utanför hemmet innebär det en kostnad för kommunen, men den främsta orsaken till att politiken nu uppdrar förvaltningen att ställa om arbetet handlar om den enskilda personen. Vi vill möjliggöra en trygg och gynnsam uppväxt för barn och unga i Kramfors kommun, säger Välfärdsnämndens ordförande Carl-Gunnar Krooks (S).

Anette Agrell (V), som är vice ordförande i Välfärdsnämnden, håller med:
– Det här kan vara ett av de viktigaste besluten som tas för att stödja våra invånare. En följdeffekt av satsningen leder mest troligt även till en förbättrad arbetssituation för socialsekreterarna då arbetet med placerade barn ofta innebär en hög arbetsbelastning.

Utökning av antalet medarbetare

För att genomföra omställningen kommer antalet medarbetare inom öppenvården behöva utökas med flera tjänster. Det exakta antalet eller typ av tjänster är dock inte fastslaget utan beror på vilka olika kompetenser man ser behov av när arbetet tar form.

Omställningen kommer bland annat innebära en utökad samverkan med skolan där vårdnadshavare och barn kan få visst stöd av familjebehandlare innan ett ärende aktualiseras på socialtjänsten.

Under 2024 finansieras några av de nya tjänsterna delvis genom statsbidrag inom ramen för projektet "Framtid Kramfors". Förhoppningen är att de minskade kostnaderna för placeringar kommer att täcka övriga kostnadsökningar för personal, och på längre sikt är målet att kraftigt minska de totala placeringskostnaderna

Vad är orsaken till att så många barn och unga i Kramfors kommun omhändertas?

Kramfors kommun är en socioekonomiskt utsatt kommun med högre andel arbetslösa, lägre utbildningsbakgrund och sämre levnadsstandard. Det vi ser nu är att allt fler familjer är i behov av stöd för att få vardagen att gå ihop.

Men har vi inte redan en fungerande öppenvård?

Jo, vi har flera verksamheter som riktar sina insatser mot barn, unga och föräldrar. De gör ett väldigt bra arbete, men jämfört med andra liknande kommuner har Kramfors en mindre öppenvård. Den förstärkning som nu ska ske gynnar barn och familjer, men bidrar även till en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vilka orsaker ligger till grund för att barn placeras?

I 86 procent av fallen beror det på brister i föräldraförmågan. Bryter man ned dessa beror 42 procent av placeringarna på olika grader av konflikter och/eller våld i hemmet, 27 procent beror på någon form av omsorgssvikt.

I dagsläget behöver fler föräldrar få tillgång till stöd för att deras barn ska få möjlighet att kunna växa upp hemma utan att behöva placeras utanför hemmet.

Vad innebär det när kommunen tar över omsorgen av barn?

Innan ett barn blir placerat utanför hemmet har många insatser och arbetstimmar lagts av socialsekreterarna. Att överta omsorgen om ett barn innebär ett stort ansvar att se till att barnet mår bra och utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Placeringar kräver en betydande arbetsinsats som omfattar till exempel planering av vården och hur den ska genomföras, täta uppföljningar, stöd till föräldrar och familjehem samt planering av umgängen. För att ett barn ska kunna flytta hem igen krävs också många insatser samt att vården följs upp och att föräldrar får stöd för att kunna ta hand om sitt barn igen.

Vad är ambitionen med satsningen?

Det är en utopi att räkna med att inte några barn alls placeras, men en stor andel går troligen att förhindra. Genom att ge stöd genom öppenvård minskar alla de risker som följer för ett barn placerat i samhällsvård. Om vi tittar på andra jämförbara kommuner har de cirka 35 procent färre placeringar än oss.

Kramfors kommun har länge haft svårt att rekrytera socionomer. Kommer det att lyckas bättre denna gång?

Det är vår förhoppning och vi ska på flera sätt arbeta för att stärka varumärket! Sedan är det inte nödvändigtvis socionomer som ska rekryteras, det finns många olika kompetenser som passar in. Satsningen genomförs för att förbättra levnadsvillkoren för barn som bor i Kramfors, men vi hoppas att en följdeffekt blir en socialtjänst som är mer tilltalande för både socialsekreterare och familjebehandlare att jobba på.

Kontaktpersoner

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Moa Åström
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
0612-800 67
moa.astrom@kramfors.se

Carl-Gunnar Krooks (S)
Ordförande Välfärdsnämnden
0612-802 10
carl-gunnar.krooks@kramfors.se

Anette Agrell (V)
Vice ordförande Välfärdsnämnden
anette.agrell@pol.kramfors.se


Ämnen

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige