Pressmeddelande -

Regeringen kör över diskrimineringsutredning

- Varför väljer regeringen att köra över hela diskrimineringsutredningen genom att driva igenom en lag angående diskriminering på det sociala området – utan att invänta utredningens förslag. Det sa Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg, när hon på torsdagen debatterade arbetsmarknadsutskottets betänkande angående diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning. - Frågan om en samordnad lagstiftning utreds just nu av den så kallade Diskrimineringskommittén. Kommitténs uppdrag är att överväga en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. - Under riksdagsåret 1998/99 ställde sig riksdagen bakom ett förstärkt skydd mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, sexuell läggning och etnisk härkomst. Kristdemokraterna medverkade aktivt till att denna lagstiftning antogs i riksdagen. Tyvärr skedde detta genom införandet av tre nya lagar, vilket vi kritiserade. Lagstiftningen är rörig och svåröverskådlig för både fackliga företrädare och företagsledningar. Det är också intrycket när man lyssnar på representanter från näringslivet, fackföreningsrörelsen, de olika ombudsmännen och enskilda som sökt hjälp och stöd i de nu existerande lagstiftningarna och ombudsmannainstitutionerna. - Endast genom att låta Diskrimineringskommittén fullfölja sitt uppdrag och sedan besluta om en gemensam diskrimineringslagstiftning som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder kan vi få en hållfast lagstiftning. Målet måste vara ett tydligt diskrimineringsskydd för människans integritet, oberoende av religion, ålder, ras, hudfärg, kön, språk, sexuell identitet, genetiska särdrag, börd, ekonomisk eller social ställning, funktionshinder, utvecklingsstörning, etnisk eller politisk tillhörighet. För mer information: Annelie Enochson Telefon: 08-786 44 20 Mobil. 070-655 06 50 E-post: annelie.enochson@kristdemokraterna.se Niclas Thorselius Telefon. 08-786 56 80 Mobil. 076-527 25 70 E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik