Pressmeddelande -

Skolplanen försvagar lärarrollen!

- Läraren får en alltmer undanskymd roll i den nya skolplanen. Skolplanens text om att skolan och alla dess medarbetare ska ansvara för att stärka elevernas språkutveckling kan låta vacker. I själva verket innebär den en tydlig försvagning av lärarrollen. Allas ansvar blir nämligen ofta ingens ansvar. Givetvis måste det vara läraren som ansvarar för elevens utbildning och kunskapsinhämtning! Det säger Ewa Samuelsson, gruppledare för Kristdemokraterna, med anledning av Kommunfullmäktiges behandling av den nya skolplanen. - Den nya skolplanen är en mycket allmänt hållen text. Målen är otydligt skrivna och svåra att följa upp och utvärdera, vilket också utbildningsförvaltningen betonat i sin remiss. En av våra främsta forskare, Lennart Grosin, har i sin forskning visat att förväntningar på eleverna har stor betydelse för resultaten. Därför är det viktigt att den enskilde eleven känner till målen. Då kan också en utvärdering av dessa ge kunskap om måluppfyllelse och möjlighet för eleven att gå vidare eller fortsätta öva sin färdighet. Detta är mycket viktigt inte minst för elever med särskilda behov. -I den gamla skolplanen var det också tydligt att skolans huvudsakliga uppdrag är bildning och kunskap. Barn och ungdomar ska helt enkelt få den kunskap som krävs i ett modernt informationssamhälle. I den nya skolplanen är dock kunskap bara ett av flera mål. Det är alltså inte förvånande att ord som studiebegåvad och profilklasser helt lyser med sin frånvaro. Denna otydlighet bidrar varken till att öka elevens kunskaper eller till att höja lärarens status.

Ämnen

  • Politik