Pressmeddelande -

Våra äldre ska ha en tryggare äldreomsorg!

– Vi satsar 230 miljoner på äldreomsorgen för personalförstärkning, platsgaranti för alla över 85 år på äldreboende och för att tillförsäkra dietistkompetens inom äldreomsorgen för att ingen äldre ska svälta. Vi vill ha ett Göteborg där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Våra satsningar på barnen, ungdomarna och våra äldre kommer att öka valfriheten och tryggheten och göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i. Det säger Carina Liljesand, kristdemokraternas kommunalråd, vid tisdagens presentation av kristdemokraternas budgetförslag 2007. Läs hela budgetförslaget på www.goteborg.kristdemokraterna.se Några satsningar i Kristdemokraternas budgetförslag 2007 TRYGGHET OCH FRIHET – Vi vill skapa ett Göteborg där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. ÄLDREOMSORGEN Kvaliteten inom äldreomsorgen måste öka på många områden. Det krävs bland annat personalförstärkning och generösare biståndsriktlinjer för att få plats i ett äldreboende. Det behövs också dietistkompetens i Göteborg. Vi avsätter därför 230 miljoner för förbättringar inom äldreomsorg. SKYDDSKLÄDER Arbetet med att minska ohälsotalen, förbättra arbetsmiljön mm måste fortsätta. Vi avsätter 10 miljoner för att erbjuda skyddskläder till traditionellt kvinno-dominerade yrkesgrupper, framför allt barnomsorgspersonal och hemtjänstspersonal, vilka idag saknar sådana självklarheter. BOENDE FÖR HEMLÖSA KVINNOR För många bostadslösa kvinnor är situationen mycket svår. Det behövs fler övernattningsplatser som erbjuder även kvinnor med drogmissbruk tak över huvudet. Därför anslår vi 8 miljoner för detta ändamål. SATSNINGAR PÅ VÅRA BARN OCH UNGDOMAR I vårt budgetförslag föreslår vi en rad olika barn och ungdomssatsningar. - 50 miljoner för förbättrad barnomsorg, såsom öka valfrihet och personalförstärkning inom förskolan. - Inga timbegränsningar för föräldraledigas och arbetssökandes barn i förskolan. - Barnomsorgs- och skolpeng för ökad valfrihet och lika villkor för kommunala och enskilda förskolor och skolor. - 15 miljoner till fler familjecentraler där BVC, MVC och öppen förskola finns under samma tak. - 5 miljoner till ytterligare förstärkning av skolhälsovården i alla Göteborgs skolor. - 144 miljoner för fler vuxna inom skolan, gäller både lärare, specialpedagoger, rastvärdar osv. -5 miljoner till ökad utbildning om alkohol- och drogfrågor - 10 miljoner i ungdomssatsning till dels aktiviteter för yngre ungdomar, dels körkortsteoriutbildning för elever inom i första hand omvårdnadsprogrammet. - 15 miljoner för förstärkning av gymnasieskolan, såsom rastvärdar med fritidspedagogkompetens. -40 miljoner till ridsporten under två år. - Nya sim- och idrottshallar. HUMORMUSEUM Göteborgshumorn med sin genuina och säregna framtoning måste tas tillvara på genom att Göteborg inrättar ett humormuseum. För detta ändamål avsätter vi 2 miljoner kronor. GÖTEBORG - MÅNGFALDENS STAD Göteborgs invånare representerar en mångfald av kulturella, etniska och religiösa grupper, vars kunskaper och erfarenheter vi bättre måste ta tillvara. Vi avsätter 5 miljoner på mångfald och språk. Det handlar bland annat om öppnande av fler språkförskolor. VALIDERING OCH JOBBCOACHING Vi avsätter 30 miljoner mer än majoriteten för att kunna genomföra nya arbetssätt och idéer som visat sig fungera, i den ordinarie verksamheten, för att öka sysselsättningen hos göteborgarna Vi vill bland annat inleda ett kommunalt ”jobbcoaching-projekt” som anpassar insatser till den enskildes förutsättningar att få jobb. Vi måste också bli bättre på validering, ”översättning”, av en persons kunskaper och erfarenheter från andra länder. Det är ett stort slöseri med mänskliga resurser att inte få använda sin kompetens. TRYGG OCH SNYGG STAD Vi avsätter 48,5 miljoner kronor mer än majoriteten för det trygghetsskapande arbetet i Göteborg, både vad avser trygghet, skönhet och trivsel. Alla göteborgare ska kunna röra sig och trivas i alla delar i staden på alla tider av dygnet. Dessa medel ska också användas till att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, permanenta Rådet för Tryggare och Mänskligare Göteborg och för att skapa ett effektivare trygghetsarbete med ett tydligt ansvar hos berörda nämnder. TRAFIKUNDERHÅLL Trafikunderhållet i Göteborg är mycket eftersatt. Vi avsätter därför 50 miljoner på gatuunderhåll. FÖRSTÄRKT GRANSKNING OCH UPPFÖLJNING I vårt förslag kommer en större andel av den kommunala servicen att utföras av andra än kommunen vilket ställer högre krav på kommunens upphandlingar, kvalitetsutvärderingar och granskningar. Vi avsätter därför en 3 miljoner utöver majoriteten för detta ändamål. SKATTESÄNKNING OCH BOLAGSFÖRSÄLJNING Vår bedömning är att det under 2007 finns ett utrymme att sänka skatten med 25 öre. Kommunen bör också koncentrera sin verksamhet varvid vi föreslår bolagsförsäljning och att de resurser som frigörs går till äldreomsorg och skola, som befinner sig i en pressad situation för tillfället. För mer information: Carina Liljesand Kommunalråd (kd) tel. 031-61 28 01 mobil. 070-761 28 01 Maria Berntsson Pressansvarig tel. 031-61 28 10 mobil. 0707 – 61 28 10 www.goteborg.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel