Pressmeddelande -

Vad händer med Södra Gårda?

Billdals Gård och Gamla Långedragsskolan är två kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kommunen missat att underhålla. Istället för att underhålla byggnaderna låter man förfallet gå så långt att det till slut bara blir alternativet rivning kvar. Ett annat välkänt exempel på denna taktik är Södra Gårda där ett helt område står och förfaller. Ska vi av dessa exempel dra slutsatsen att Göran Johansson anser att det är rimligt att byggnader får förfalla tills renovering ej är ekonomiskt lönsamt? Det frågar Ture Jakobsson (kd) kommunstyrelsens ordförande i en interpellation. För mer information: Ture Jakobsson Vice ordförande i Göteborgs distrikt Tel 031-29 04 61 Maria Berntsson Pressansvarig Tel 031-612810 mobil 0707-61 28 10 Hemsida www.goteborg.kristdemokraterna.se Nedan följer interpellationen i sin helhet Interpellation till Byggnadsnämndens ordförande om bevarande av kulturhistorisk bebyggelse i Göteborg. I nuvarande bevarandeplan för historiskt värdefulla byggnader ingår flera, som efter många års bristande underhåll hotas av rivning om inte omedelbara åtgärder vidtages. Nämnas kan bl.a. Från bevaringsprogram 1987: kv. 28 Triton och 31 kv. Neptun förvaltade av det kommunala bolaget Familjebostäder. I detta område S. Gårda med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ligger också kv. Eken och kv. Cedern förvaltade av Fastighetskontoret. 2001-11-15 beslutade KF att förvandla dessa då som riksintresse betecknade områden till ett sk utredningsområde. Detta beslut har ännu inte mig känt åtföljts av något utredningsförslag, trots i fullmäktige uttalade löften av byggnadsnämndens ordförande, att innan mandatperiodens slut starta denna utredning. Tyvärr verkar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte ingå i socialdemokratisk planering för framtida göteborgare. Bland ytterligare byggnader som hotas p.g.a. undermåligt kommunalt underhåll kan nämnas Billdals Gård från 1860-talet förvaltad av Kigab. Billdals Gård återfinns så tidigt som i bevaringsprogrammet från 1975, i natur och kulturvårdsprogram 1979 och Förslag till skydd enl. KML 3 kap. Byggnadsminnen. I ett senare skede har nu dykt upp ett nytt område som hotas av tvångsrivning för att ge plats åt en förskola, nämligen Gamla Långedragsskolan byggår 1907. Denna unika 100- åriga miljö är också synnerligen värdefull ur bevarandesynpunkt och viktig att bevara. Flera alternativa förslag till ny förskola har lagts fram och bör beaktas innan en onödig rivning begärs. Samtidigt måste naturligtvis en relevant och noggrann utredning göras av framtida möjligheter och behov. Det som nu snabbt behöver tas fram är till en början ett bevarandeförslag och upprustning av ovan nämnda 3 byggnadsområden så att dessa unika kulturmiljöer kan bevaras för kommande generationer göteborgare. Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga byggnadsnämndens ordförande: 1. Varför har inte utredningen om Södra Gårdas framtid startats? 2. När kan vi förvänta oss att en utredning om Södra Gårdas framtid kommer igång? 3. Kommer i så fall bevarandefrågan att beaktas i utredningen? 4. Anser du det rimligt att kommunen som fastighetsägare låter fastigheter förfalla? 5. Om inte, vilka åtgärder är du beredd att vidtaga för att lösa problemen? Ture Jakobsson Göteborg 8 maj 2006

Ämnen

  • Politik