Pressmeddelande -

VIP-status till de mest sjuka äldre


De mest sjuka äldre måste få hälso- och sjukvård efter behov, som alla andra patienter – och för det krävs en form av vip-status i vården. Det bör därför utredas på vilket sätt primärvården kan få ett preciserat äldreuppdrag. Utredningen bör bland annat pröva på vilket sätt tydligare villkor för de vårdvalssystem, som finns i alla landsting, kan formuleras, så att vården kan bli sammanhållen och möta de mest sjuka äldres behov.
Det föreslår Alliansens arbetsgrupp för äldrepolitik som leds av Kristdemokraternas 1:e vice partiordförande, äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
Primärvården brukar kallas den första linjens sjukvård; på vårdcentraler, hälsocentraler och läkarmottagningar ges all den vård som inte kräver inläggning och sjukhusens tekniska och medicinska resurser. I primärvården ges medicinsk behandling men också rehabilitering, omvårdnad och förebyggande insatser.
Primärvården behöver spela en nyckelroll i arbetet för att skapa en bättre vård och omsorg om äldre. Det har visat sig att sjukvårdens arbetssätt inte möte äldre med omfattande och snabbt föränderliga behov på ett optimalt sätt. Det medicinska omhändertagandet har stora brister, liksom samordningen mellan slutenvård, hemsjukvård och äldreomsorg. Helhetsbilden av den äldre patientens sjukdomar, läkemedel och provresultat måste bli bättre. Och de mest sjuka äldre behöver få hjälp med att få rätt vård i rätt tid.
Erfarenheter från forskning och utvecklingsarbeten i vården visar att de mest sjuka äldre behöver en hälso- och sjukvård som är anpassad efter deras behov. De måste helt enkelt få ett bättre bemötande och ett samlat omhändertagande.
Arbetsgruppen anser mot denna bakgrund att det måste övervägas på vilket sätt primärvården kan få ett preciserat äldreuppdrag. Ett handlingsalternativ kan vara att tillskapa tydligare villkor för de vårdvalssystem, som finns i alla landsting, så att de mest sjuka äldre får ett bättre omhändertagande i primärvården, överallt i Sverige.
Sådana villkor bör avse vilka uppgifter primärvården ska klara, inte exakt hur det i varje enskilt fall ska gå till. Närmare precisering av villkoren måste ske efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Viktiga uppgifter som i vart fall bör preciseras är för det första; samordningen mellan sjukvård, hemsjukvård och äldreomsorg. För det andra; hjälp till patienten att få rätt vård, på rätt plats och i rätt tid på alla nivåer av sjukvården – här måste primärvården ta ett huvudansvar för remisser, uppföljning och återkoppling. För det tredje; det ska finnas en helhetsbild av patientens sjukdomar, läkemedel och provresultat.
Svensk förening för allmänmedicin, Svensk geriatrisk förening och Svensk intermedicinsk förening har tagit fram ett policyprogram som handlar om bästa möjliga vård för multisjuka äldre. Vi har låtit oss inspireras av deras förslag som kan tjäna som förebild i vårdvalssystemen och sjukvården framöver: Kring varje multisjuk äldre bör det finnas ett multidisciplinärt team anpassat till den enskildes behov. Ansvarig läkare inom primärvården, respektive geriatriken, bör ha tillgång till snabb särskild konsultkontakt inom övriga medicinska specialiteter. Detta för att minska behovet för den äldre multisjuke att ta sig till sjukhusens öppenvårdsmottagningar. Vid behov av sluten vård bör den multisjuke äldre ha möjlighet till inläggning på särskild vårdplats genom direkt kontakt mellan primärvård och en enhet med geriatrisk kompetens, utan att passera någon akutmottagning.
Viktiga målsättningar för primärvården, utifrån den enskildes perspektiv, måste vara att:

* undvika onödiga besök på akutmottagningar.
* hembesök av läkare görs i betydligt större omfattning.
* den äldre personen eller anhöriga ska slippa att sitta i telefonköer för att hitta rätt.
* det ska finnas en fast vårdkontakt att vända sig till.
* lotsandet mellan olika verksamheter och huvudmän sköts av primärvården.
* enstaka punktinsatser ersätts av överblick och återkommande uppföljning av hälsotillstånd och sjukdomar.
* äldre personer ska kunna få en överblick över insatserna och att kunna kontrollera sin livssituation

För mer information:

Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
Tel: 070- 509 50 65

Ämnen

  • Politik