Pressmeddelande -

Etanolen avfärdas på lösa grunder

Etanol som förnybart drivmedel döms ut baserat på ett alltför begränsat beslutsunderlag. Det visar färsk forskning från KTH. Fossila bränslen har minst lika stor social påverkan som etanol men det har inte framkommit eftersom de båda drivmedlen mäts med olika måttstockar.

Under 2013 sjönk försäljningen av etanolbränslet E85 med 22 procent, medan försäljningen av de fossila bränslena låg relativt stilla. 

Detta trots att prisrelationerna mellan etanol och bensin snarast varit till etanolens fördel under perioden. 

Även försäljningen av bilar som kan köras på E85 faller. En starkt bidragande orsak till nedgången för E85 kan vara den kritik mot etanolen som handlar om dåliga arbetsvillkor för sockerrörsarbetare och problematiken kring att använda jordbruksgrödor till bränsle istället för mat.

– Avfärdandet av etanol som bränsle bygger på en oro för negativ inverkan från etanolproduktionen på den globala matförsörjningen. Detta grundas dock på en mycket begränsad analys där man isolerar och lyfter fram en enda aspekt av social påverkan. Vi har i en studie visat att med ett bredare angreppssätt på social påverkan förefaller det finnas minst lika stora problem förknippade med de fossila bränslena, säger Elisabeth Ekener Petersen, forskare vid avdelningen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH.

Hon fortsätter att berätta att studien är ett första steg, men att det redan nu framgår tydligt att den sociala påverkan inte är större för förnybara bränslena än de fossila i detta bredare perspektiv. Av de åtta bränslen med olika ursprung som forskarna studerat - tre fossila och fem förnybara – visar studien att den största risken för negativ social påverkan i livscykeln återfinns hos fossila bränslen.

– Vi anser, baserat på vår forskning, att det bör ställas lika hårda krav på social prestanda på samtliga drivmedel. Dels för att möjliggöra hållbar utveckling och minska mänskligt lidande vid bränsleproduktionen, dels för att eliminera snedvridande marknadspåverkan som inte är politiskt beslutad, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Som en del av problemet med olika måttstockar för drivmedel ingår det arbete som pågår för att hållbarhetscertifiera biobränslen. Detta för att på så sätt säkerställa att den negativa sociala och miljömässiga påverkan minimeras. Flera sådana system för certifiering och märkning finns i drift. 

– För de fossila bränslena saknas detta helt och det ställs inte några sådana krav i samband med upphandling. Det innebär i praktiken en subvention av de fossila bränslena, då hållbarhetskriterierna för biobränslena, där man bland annat kräver spårbarhet, innebär en kostnad för producenterna som minskar deras relativa konkurrenskraft, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Hon anser vidare att det finns en del kvar att göra när det kommer till social påverkan från de fossila bränslena. Detta är en fråga som borde ställas och utredas innan etanolen fasas ut med hänvisning till dess sociala prestanda. 

– Förvånansvärt lite har skrivits om detta, trots att olika problem kopplade till oljeutvinning är väl kända från nyhetsrapporteringen. Ett exempel är journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som fängslades i Etiopien efter att försökt undersöka misstänkta folkrättsbrott med kopplingar till oljeprospektering. Beroendet av fossila bränslen från Ryssland, en av de största leverantörerna av olja till den svenska markanden och en viktig gasleverantör till flera länder i Europa, är också problematiskt i ljuset av de nu aktuella händelserna i Ukraina, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Motståndet bland bilisterna mot att tanka etanol kan också vara en bidragande orsak till att inhemsk produktion av etanol inte utvecklas som förväntat, vilket annars hade möjliggjort en högre grad av självförsörjning av fordonsbränsle och fler svenska jobb. Regeringen föreslår nu också lättnader i pumplagen, vilket leder till ett minskat utbud av etanol och risk för fortsatt minskad försäljning. 

Som alternativ till etanol för den miljömedvetna bilföraren framhålls bränslesnåla dieselbilar. 

– Diesel är ett bränsle som kan tillverkas både från förnybara och fossila råvaror. I dagsläget är det dock till övervägande del fossilt baserad diesel som säljs på våra mackar. År 2012 utgjorde biodieseln cirka 8 procent av den totala dieselförsäljningen, inklusive låginblandningen. Denna överflyttning från etanol till diesel vi nu ser går på tvärs mot de politiska ambitionerna om att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Hur har studien då utförts?! Jo, ett urval fossila och förnybara bränslen som används i Sverige och inom delar av EU har undersökts med hjälp av social livscykelanalys. Det är en relativt ny metod där man systematiskt utvärderar den sociala påverkan av produkter från  råvaruutvinningen och fram till att de blir avfall. 

 – Med hjälp av analysen kan man fånga upp hur lokalsamhällen där produktionen sker påverkas till exempel när det gäller tillgången till lokala naturtillgångar såsom odlingsbar mark och rent vatten. Andra frågor som kartläggs är arbetsvillkoren i hela produktionskedjan, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Studien har utförts av forskare på KTH och Svenska miljöinstitutet IVL, med stöd av Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. f3.

För mer information, kontakta Elisabeth Ekener Petersen på 08 - 790 85 06 eller elisabeth.ekener.petersen@abe.kth.se.


Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • bensin
 • elisabeth ekener petersen
 • e85
 • drivmedel
 • fossila bränslen
 • etanol
 • fordonsbränsle
 • pumplagen
 • bränslen
 • dieselbilar

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60