Pressmeddelande -

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter fortsätter att minska på svenska museer

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

– Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter minskade 2019 jämfört med 2018, säger Moa Olin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys. Totalt minskade antalet årsarbetskrafter med 1 procent. Antalet minskade för samtliga museikategorier förutom för centrala och kommunala museer. Störst var minskningen bland regionala museer där den minskade med fem procent jämfört med 2018.

Av rapporten framgår även att:

  • År 2019 gjordes cirka 19 miljoner besök, på centrala, övriga statliga, regionala och kommunala museer med mer än en årsarbetskraft. Det är en ökning av besök inom dessa museikategorier jämfört med 2018. En fjärdedel av alla besök gjordes av barn och unga. Ytterligare 1,2 miljoner besök gjordes vid museer med mindre än en årsarbetskraft och botaniska trädgårdar.
  • En fjärdedel av museerna anger att den huvudsakliga inriktningen är arbetslivsmuseum. Bland museer med offentlig huvudman är historia och arkeologi den vanligaste inriktningen följt av konst.
  • De samlade intäkterna för museer med mer än en årsarbetskraft uppgick 2019 till 5,98 miljarder kronor och kostnaderna till 6,03 miljarder kronor. Centrala museer hade både de högsta intäkterna och de högsta kostnaderna, följt av regionala museer. Sedan 2003 har dock skillnaden kontinuerligt ökat mellan centrala museer och övriga museikategorier.

Rapporten, Museer 2019, är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas verksamhet, ekonomi, personal samt besök och är en del av Sveriges offentliga statistik. Tidsserierna omfattar data för 2003–2019. Uppgifterna samlas in med hjälp av enkäter och i 2019 års undersökning har 300 av 416 museer med minst en årsarbetskraft svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 72 procent.

Rapporten Museer 2019 publiceras enbart digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kultur

Kategorier

  • statistik

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Kontakter

Moa Olin

Utredare, statistiker 031-395 20 11

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07