Pressmeddelande -

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 14 procent sedan 2007, och att de även ökat med 5 procent i mätt i kronor per invånare.

De sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner/landsting och kommuner uppgick år 2016 till drygt 27 miljarder kronor. Det motsvarade 2 724 kronor per invånare. Staten och kommunerna stod för den största delen av de offentliga utgifterna för kultur - 44 respektive 41 procent. Motsvarande siffra för regioner/landsting var 15 procent. Statens utgifter för kultur var 11,9 miljarder kronor, regioner/landstings utgifter var drygt 4 miljarder och kommunernas 11,3 miljarder år 2016.

Kulturutgifterna ökar nominellt, även i fasta priser över tid. Kulturutgifternas andel för staten och regionerna/landstingen av de totala utgifterna har varit relativt konstant under perioden 2007–2016. För kommunerna däremot har kulturutgifternas andel sjunkit under samma period med 0,2 procent.

Rapporten visar även att:

  • År 2016 uppgick statens samlade kulturbudget till cirka 11,9 miljarder kronor. Jämfört med 2015 är detta en ökning med 608 miljoner kronor, i 2016 års priser. Som andel av statsbudgeten utgjorde kulturområdet omkring 1,3 procent åren 2007–2016, med mindre variationer.
  • De sammanlagda medlen för kultur i regionerna/landstingen uppgick 2016 till 4,2 miljarder kronor. Det är på samma nivå som under 2015. Kulturens andel av samtliga regioner/landstings totala verksamhetskostnader var omkring 1,5 procent åren 2007–2016, med mindre variationer mellan åren.
  • Kommunernas sammanlagda kulturutgifter uppgick 2016 till cirka 11,3 miljarder kronor. Jämfört med 2015 är detta en ökning med 277 miljoner kronor, i 2016 års priser. Kulturens andel av samtliga kommuners totala verksamhetskostnader var 2,23 procent och denna andel har minskat under 10-årsperioden 2007–2016, från 2,43 procent.

Emma Bergmark, ansvarig utredare:

- Årets rapport visar att de totala medlen till kultur har ökat under det senaste decenniet både när det gäller i kronor och utslaget per invånare, och på alla tre nivåer - stat, landsting och kommuner. Däremot har kulturens andel av de offentliga finanserna inte ökat över tid - den har antingen varit stabil, eller minskat. Detta förklaras av att de totala budgetarna som helhet har ökat mer.

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2016 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2016. Med samhällets kulturutgifter avses här de offentliga aktörernas, dvs. statens, regioner/landstings och kommuners, anslag till kultur. I rapporten redovisas statistik för den senaste tio-årsperioden, 2007–2016. Alla jämförelser mellan åren har gjorts i 2016 års priser. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kultur

Kategorier

  • statistik

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Kontakter

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07