Pressmeddelande -

Drygt två miljoner till insatser under Mångkulturåret

Statens kulturråd har beslutat att fördela 2 055 000 kronor till totalt 18 organisationer och verksamheter, att användas för insatser under Mångkulturåret 2006. Kulturrådet har prioriterat projekt som har förutsättningar att skapa inte bara nya utan även långsiktiga samarbetsformer. De 18 beviljade ansökningarna gäller såväl teater och musik som konst och litteratur. Kulturrådet har i sin bedömning tagit hänsyn till projektens kvalitet, men lagt tyngd även på långsiktighet, samverkan med andra parter och den lokala och regionala förankringen. Bland dem som beviljats bidrag märks Sveriges Hembygdsförbund som får stöd till projektet Forum för möte och integration. Projektet går ut på att tillgängliggöra Sveriges Hembygdsförbunds resurser i form av kunskap och gemenskap för nya svenskar. Att på ett varaktigt sätt öka de nya svenskarnas möjlighet att ta del av det svenska kulturarvet och dessutom vara delaktiga i skapandet av nya kulturtraditioner. Projektet innebär ett utökat samarbete med institutioner och organisationer även utanför kultursektorn, som exempelvis Integrationsverket, LRF och Röda Korset. Projektet når hela landet på en regional och lokal nivå via de hembygdsföreningar som finns runtom i Sverige. Sveriges Författarförbund får ekonomiskt stöd för ett projekt som syftar till att via seminarier lyfta fram de utlandsfödda författarna i Sverige som skriver på andra språk än svenska. Seminarierna behandlar även mångfalden inom den muslimska kulturen och litteraturens och läsandets betydelse i länder med censur och förtryck. Projektet utvecklar och förnyar en långsiktig samverkan mellan Sveriges Författarförbund, dess medlemmar och utlandsfödda författare verksamma i Sverige. Inom litteraturområdet får även Översättarcentrum stöd för att genomföra en undersökning av förlagsbranschens och de egna medlemmarnas kompetens. Man vill visa på den breda språkkunskap och kännedom om andra kulturers litteratur som översättarna besitter. Syftet är att få förlagen att ta till vara på den kompetensen för att skapa en större mångfald i utgivningen. Projektet främjar konstnärlig utveckling och kvalitet samtidigt som det skapar nya och långsiktiga former för samarbete. Farhang Förening får bidrag för sitt projekt Kankarsh 2006. Genom projektet vill man uppmuntra möten mellan unga musiker i Kista och resten av landet. Föreningen kommer att samarbeta med länsmusiken i Gävleborg och Jämtland, och med i projektet finns också Musikhögskolan i Stockholm. Kankarsh 2006 skapar möten och ger ungdomar från skilda kulturer möjlighet att samverka i nya former och genom nya kulturuttryck. Bwana Club i Göteborg får stöd för sitt nya projekt Clandestinoinstitutet, ett nytt utbildningscenter med kultur- och kunskapsproduktion. Bwana Club har en bred regional och lokal förankring och arbetar genom sin kunskapsförmedling för att förändra strukturer som påverkar utvecklingen mot kulturell förnyelse och mångfald. I Malmö får Drömmarnas Hus ekonomiskt stöd för att skapa en interaktiv konstutställning, Hittad(Lämnad). I projektet samarbetar ungdomar från olika stadsdelar i Malmö med professionella konstnärer, artister och designers. Temat är frågor som handlar om tillhörighet och utanförskap i olika gemenskaper. Projektet sker i samverkan med bland annat Malmö Stad, Malmö museer, Malmö Konsthall och Lunds Universitet. Utställningen involverar en stor grupp ungdomar som aldrig eller sällan tar del av kulturen. Dessutom finns det hos Drömmarnas Hus en ambition att sprida kunskapen vidare genom att utveckla en modell som illustrerar hur skolan och kulturlivet kan samverka. Därutöver har följande sökande beviljats bidrag: RFoD-Riksföreningen för folkmusik och dans, Ystads Konstmuseum, Selam, Octava Galleri./art lab, Rinkeby Folkets Hus, Forum. Nutidsplats för Kultur, Cinnober Teaterföreställning, Mångkulturellt Centrum, Studieförbundet Vuxenskolan, Tempo Dokumentärfestival tillsammans med Re:Orient, Mäster Olofsgården och TeaterAlliansen. Statens Kulturråd har totalt fått tre miljoner kronor att fördela för insatser under Mångkulturåret 2006. Merparten av dessa medel fördelas nu. Resterande del avsätts för fördelning senare under året. En lista med samtliga beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats, http://www.kulturradet.se Ytterligare information: Lee Bärlund Johansson, handläggare Telefon: 08-519 264 14 E-post: lee.barlund.johanson@kulturradet.se Per Svenson, presschef Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80 E-post: per.svenson@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25