Pressmeddelande -

Kulturen skonad i finanskrisens Sverige

Den senaste finanskrisen verkar inte har påverkat de statliga insatserna på kulturområdet. Det visar Kulturrådets undersökning av det regionala utfallet av statens kulturresurser för 2009 och 2010. Myndigheten har på regeringens uppdrag undersökt var i landet de statliga kulturpengarna landat under 2009 och 2010 och bl.a. kunnat konstatera att de ligger väl i nivå med tidigare års insatser. Storstadsområdena får en stor del av de statliga resurserna, men om man ser till kronor per invånare ligger mindre eller glest befolkade län i topp.

Kulturrådet har sedan 1998 regelbundet redovisat utfallet av de statliga insatserna på kulturområdet ur ett geografiskt perspektiv. Syftet är att visa var i landet som de myndigheter och organisationer med nationella uppdrag är verksamma och därmed bidrar till ett brett och mångsidigt kulturutbud. Den nya rapporten omfattar uppgifter för åren 2009 och 2010 från ett drygt trettiotal myndigheter och organisationer. Förutom Kulturrådets egen bidragsfördelning redovisas ekonomiskt stöd och andra insatser från bl.a. Svenska Filminstitutet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern och Statens konstråd.

Redovisningen visar bl.a. att den totala statliga insatsen på kulturområdet under de två aktuella åren ligger på en svagt ökande nivå. De nedskärningar i statliga kulturbudgetar som följt som en konsekvens av den senaste finanskrisen i en rad europeiska länder verkar inte ha drabbat Sverige. Det är de mest befolkningstäta regionerna i landet – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – som får högst medelstilldelning räknat i reda pengar. Nästan hälften av de statliga medlen går till dessa län. Räknas insatserna om med hänsyn till befolkningsunderlaget är det dock i första hand mindre (Gotland) eller glesbefolkade län (Västernorrland, Jämtland och Västerbotten) som ligger bäst till. Stockholm intar dock en särställning, främst tack vare sina många helstatligt finansierade institutioner som Operan, Dramaten och flera museer.

Den föreliggande rapporten är särskilt intressant också mot bakgrund av att det är den sista som redovisar den traditionella statliga finansieringen, det vill säga innan regionerna började fördela statsmedel inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Rapporterna görs vartannat år och nästa sammanställning omfattar således uppgifter för åren 2011 och 2012, då samverkansmodellen sannolikt är i det närmaste fullt utbyggd geografiskt.

Ytterligare information
Per Svenson, utredare
Telefon: 08-519 264 49
E-post: per.svenson@kulturradet.se

Ursula Forner, kommunikationschef
Telefon: 08-519 264 10
E-post: ursula.forner@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25