Gå direkt till innehåll
Lindesbergs arkitekturpolicy tas fram i dialog med "olika intressegrupper"

Nyhet -

Lindesbergs arkitekturpolicy tas fram i dialog med "olika intressegrupper"

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att Lindesbergs arkitekturpolicy tas fram i bred dialog med förtroendevalda samt olika intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 2021–2022. "Ambitionen är att få en bred förankring så att vi politiker känner att 'detta står vi för tillsammans'", förklarar Bengt Storbacka (S) - ordförande i kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.

Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun behandlade frågan "Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy" på sitt senaste sammanträde (27 april 2021).

Utskottet beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att "med utskottet för stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram ett styrdokument för byggnation i och formande av olika slags miljöer genom en bred dialog med förtroendevalda samt olika intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 2021–2022".


Vad som menas med "olika intressegrupper" är lite oprecist just nu så vi varken låser in eller exkluderar grupper av människor, enligt Bengt Storbacka (S) - ordförande i kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.

"Det skulle kunna vara allt från barn och unga som tänker annorlunda och nytt eller äldre som drömmer om kollektivboende och gemensamma utrymmen - det kan vara mäklare, företagare, föreningar och lokala utvecklingsgrupper i olika orter", förklarar Bengt Storbacka: "Ambitionen är att få en bred förankring så att vi politiker känner att 'detta står vi för tillsammans'. Det ska bli en policy som förhoppningsvis ska räcka lång tid framöver och både ta hänsyn till olikheter, nya trender och historiska avtryck".

"Det är politiken i god demokratisk anda som slutligen ska bestämma i kommunfullmäktige - inte någon särskild intressegrupp - men vi vill lyssna brett för att hitta en 'ton' som har stor acceptans i breda lager av befolkningen", betonar Bengt Storbacka: "Vi tänker oss att det är en av frågorna tjänstepersoner får börja jobba med - dvs hur olika intressegrupper kan engageras.".

Bakgrund till beslutet om lokal arkitekturpolicy

En nationell arkitekturpolicy antogs av riksdagen 2018 genom propositionen "Politik för en gestaltad livsmiljö". Det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken formuleras:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas tillvara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
  •  samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.”

Med ”det offentliga” menas inte minst kommunen. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar, nu och i framtiden. Att arbeta aktivt med arkitekturfrågor är att planera och forma vårt samhälle - våra gestaltade livsmiljöer - mer hållbart.

När miljöer planeras, byggs eller förvaltas möts olika aktörer. Alla fysiska miljöer innehåller många olika slags värden och behov som måste jämkas eller avvägas mot varandra. Kommunen både kan och bör stimulera till att någon reflekterar över arkitekturens möjligheter innan hen lägger tid och pengar på ett specifikt utformningsförslag.

"Utredningen kommer landa i något som i dagsläget kan kallas en kommunal arkitekturpolicy, som inkluderar resonemang om mer urbana som mer rurala miljöer. Vilken typ av styrdokument och dokumentets namn kommer klargöras under processens gång", enligt beslutsunderlaget.

Källa: Sammanträdesprotokoll från utskottet för stöd och service 2021-04-27 >>

.....

Läs även: Arkitekturpolicy på gång i Lindesbergs kommun


Onsdag 27 januari (2021) får kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun information om det nationella och lokala nuläget gällande gestaltningsfrågor inom samhällsplaneringen. Projektledare är stadsarkitekt Sara Hallström som förklarar varför byggnadsnämnden gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunal arkitekturpolicy. Läs mer på lindekultur.se 25 januari 2021 >>

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se