Gå direkt till innehåll
​Separat kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun får vänta

Nyhet -

​Separat kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun får vänta

Tjänstemännen i tillväxtförvaltningen föreslår politikerna i kommunstyrelsens tillväxtutskott att det kulturpolitiska programmet för Lindesbergs kommun läggs vilande 2019-2020 eftersom uppdrag och mål för kulturfrågorna ska arbetas in i kommunens styrmodell. Om man finner att kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett kulturpolitiskt program på nytt under 2021.

Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade områden med övergripande mål. Tanken om kulturpolitiskt program har sin grund i en motion från Susanne Karlsson (C) från 2015.

Programmet har arbetats med politiskt under flera år, dels av beredningen för kultur- och fritidsfrågor, dels av en grupp inom tillväxtutskottet. Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell. Ett kulturpolitiskt program går emot denna av kommunfullmäktige antagna styrmodell för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning i kommunen.

Tillväxtförvaltningen föreslår därför att uppdrag och mål för kulturfrågor arbetas in i kommunens nya styrmodell och att stor vikt dessutom läggs vid de utvecklingsmål som tillväxtutskottet enligt den nya modellen ska sätta. Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner att kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett kulturpolitiskt program på nytt under 2021.

För- och nackdelar med ett separat kulturpolitiskt program

En analys av det kulturpolitiska programmet ur styrningsperspektiv har genomförts i tillväxtförvaltningen:

Risker med separat kulturpolitiskt program (och även andra planer/program/strategier med målkonflikter):

 • Ett kulturpolitiskt program går emot den av kommunfullmäktige antagna Styrmodell för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning. Styrmodellen ska vara politiskt neutral och den politiska viljan ska komma fram genom till exempel de mål man fyller styrmodellen med.
 • Separata måldokument saknar struktur för uppföljning samt skapar osäkerhet kring vilka mål och ambitioner som ska prioriteras och vad de har för status. Nämndmål eller separata styrdokument – vilket väger tyngst?
 • Ett kulturpolitiskt program innebär även mer arbete för tjänstepersoner i organisationen, som får ytterligare dokumentation att förhålla sig till vilket kan innebära en arbetsmiljörisk. Ju fler dokument att förhålla sig till desto mer arbete för tjänstepersoner med att göra bedömning om vad som är viktigast.
 • Det kan även vara motsägelsefullt att anta ett politiskt dokument med separata mål, där det inte tillkommer medel för att genomföra satsningarna (speciellt i samband med budgetneddragningar som kan påverka kulturenheten).
 • Om grunduppdraget ska ha en tyngd skapar ett kulturpolitiskt program en osäkerhet. Det finns en risk att grunduppdraget minimeras i relation till separata mål och ambitioner som framkommer i andra dokument. Ett kulturpolitiskt program innebär en detaljstyrning från kommunfullmäktige, vilket även det går emot styrmodellen.
 • Risk finns att tjänsteorganisationen inte kan arbeta med de 3-5 utvecklingsmål som tillväxtutskottet sätter, om det finns ytterligare mål i separata dokument att förhålla sig till. Extra stor konflikt i prioritering blir det om det tillkommer ytterligare program (ex kulturpolitiskt) som förvaltningen behöver prioritera och förhålla sig till.
 • Just nu pågår ett stort arbete med ombyggnation av Stratsys (kommunens IT-system för planering, budget, uppföljning) utifrån den nya styrmodellen och att skapa en gemensam bild av grunduppdrag och utvecklingsmål, det arbetet kan fallera om det tillkommer andra typer av styrdokument.

Konsekvenser med att inte ha ett separat kulturpolitiskt program (och även andra planer/program/strategier med målkonflikter):

 • Stora delar av det kulturpolitiska programmet kan läggas i Stratsys, under kulturenhetens grunduppdrag. Flertalet av delarna ligger i dagsläget i grunduppdraget och har redan definierats och lagts in i Stratsys under kulturenheten. Arbete kan läggas på att förbättra och utveckla de formuleringarna.
 • Med endast 3-5 av tillväxtutskottet antagna mål kan förvaltningen arbeta med målen på ett effektivt sätt. Önskan är att utskottet sätter så pass övergripande mål att förvaltningen i alla beslut kan beakta dem.
 • Genom att ha all styrning samlad i styrmodellen och Stratsys riskerar vi inte att tappa bort mål, viljor och ambitioner, likväl som att vi inte riskerar att tappa bort uppföljning av dem.
 • Om det kulturpolitiska programmet ligger i grunduppdraget så finns det inte risk att det glöms bort/prioriteras bort, utan ligger kvar statiskt i verksamheten och följs kontinuerligt upp.

............................................................

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterade nyheter