Gå direkt till innehåll
Tillväxtnämnden går ut med budgetvarning för 2023

Nyhet -

Tillväxtnämnden går ut med budgetvarning för 2023

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun - med ansvar för bland annat Kultur- och fritidsenheten - beräknar att under verksamhetsåret 2023 redovisa ett underskott på totalt 3,5 miljoner kronor. Därför vill Tom Persson (SD) och Conny Ärlerud (M) - ordförande respektive vice ordförande i nämnden - gå upp med en budgetvarning till Kommunstyrelsen.

När Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphörde 1 januari 2023 tog Tillväxtnämnden/Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun över ansvaret för "park och idrott" där arbetet pågår för att se över hur den totala driftbudgeten ska fördelas mellan kommunens nämnder/förvaltningar. Park & idrott har för 2023 en budget på 15,5 miljoner kronor jämfört med Kultur & bibliotek som har en budget på 15,9 miljoner kronor och Föreningsbidrag & lokaler som har en budget på 47,5 miljoner kronor i Tillväxtförvaltningens budget.

"Tillväxtnämnden beräknar att under verksamhetsåret 2023 redovisa ett negativt resultat om totalt 3,5 miljoner kronor. Den huvudsakliga delen av detta underskott kommer från Parkenheten som införts i Tillväxtnämndens verksamhet under året. Parkenhetens underskott bedöms delvis bero på en lägre budgetering från start än tidigare år samt kostnader som är en direkt följd av omstruktureringen där en betydande del av enhetens tidigare inkomster försvunnit. Omstruktureringen har även haft negativa konsekvenser för Arbetsmarknadsenheten i form av ökade pensionskostnader samt minskade intäkter", skriver Tom Persson och Conny Ärlerud som fortsätter:

"Då Parkenheten varit en del av Tillväxtnämnden under så kort tid och 2023 bör ses som ett justeringsår bedömer nämnden att förvaltningen inte haft möjlighet att planera för en budget i balans. Tillväxtnämnden vill därför uppmärksamma Kommunstyrelsen om att Tillväxtnämnden med stor sannolikhet kommer att redovisa ett negativt resultat mot budget om ca 3,5 miljoner kronor för 2023".

...

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista oktober 2023 för Tillväxtnämnden:


Tillväxtförvaltningens budget-relaterade utmaning är förvaltningens två nya verksamheter - Park och Idrott. Huvudarbetet i år är att få dessa nya verksamheter integrerade inom förvaltningen. Gällande parkverksamheten så finns inte LIBO-avtalet kvar. Detta har tidigare inkluderat fastighetsskötsel av yttre skötsel där intäkt från LIBO (ca 2,0 mnkr) har finansierat en stor del av verksamhetens säsongsarbetare/feriearbetare när det varit högsäsong. Det finns även andra ofinansierade kostnader i övergången som ses över.

Kultur- och fritidsenheten har i år haft vakanta tjänster som inte varit tillsatta vilket har resulterat i ett överskott vad gäller lönebudgeten. Dessa tjänster är nu tillsatta och ny personal är på plats.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns i år vissa förändringar mot tidigare år som resulterar i en negativ budgetavvikelse. Enheten kan inte längre fakturera samhällsbyggnadsförbundet som tidigare år - detta då Park och idrott numera är en del av kommunen och tillväxtförvaltningen.

Källa: Kallelse till Tillväxtnämndens sammanträde 21 november 2023 >>

...

Relaterade nyheter:

...

20 SEPTEMBER 2023: Utökat ansvar väcker frågor om "budget i balans" för Tillväxtförvaltningen i Lindesberg

Tillväxtförvaltningen i Lindesberg kommun har tagit över ansvaret för kommunens park- och idrottsanläggningar från Samhällsbyggnad Bergslagen - en verksamhet som går med underskott. Vad kommer det att innebära för förvaltningens kultur- och fritidsenhet med ansvar för bland annat bibliotek och kulturhistoriska arkivet om man ska ha en budget i balans? Frågan har behandlats i Tillväxtnämnden. Läs mer på lindekultur.se >>

Ämnen

Regioner

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se