Gå direkt till innehåll
Biblioteket - en mötesplats för alla.
Biblioteket - en mötesplats för alla.

Nyhet -

​Tillväxtutskottet i Lindesberg summerar kulturenhetens 2019

”I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla”. Det är ett av inriktningsmålen för tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun som nu summerar hur det gick 2019 i ”Nämndernas verksamhetsberättelse 2019” där tillväxtförvaltningens kulturenhet ingår.

”För tillväxtförvaltningen har 2019 präglats av ett brett utvecklingsarbete”, inleds verksamhetsberättelsen. ”Under 2019 har samtliga av kommunens verksamheter arbetat med att definiera sina grunduppdrag utifrån ny styrmodell för ledning och styrning. Tillväxtförvaltningens enheter har alla varit delaktiga i processen”.

”Arbetet med att definiera verksamheternas grunduppdrag och hitta metoder för att säkerställa att verksamheterna levererar kvalitet i den verksamhet som vi bedriver har varit ett genomgående arbete under 2019. Arbetet med att engagera medarbetare och ge dem rätt förutsättningar att fortsatt kunna jobba mer metodiskt med att utveckla verksamheten, skapa fler samarbeten (både internt inom kommunen som med externa samarbetspartners) och med kommunens medborgare har under året varit i fokus.”

...

Så gick det ekonomiskt för kulturenheten

Kulturenheten omsatte 16,5 milj kr under 2019 vilket gav ett överskott på 0,2 milj kr mot budget (exklusive tillväxtförvaltningens föreningsbidrag och kostnader för anläggningar där merparten går till andra fritidsverksamheter):

 • Biblioteksverksamheten: 12,2 milj kr (ingen budgetavvikelse)
 • Museiverksamhet: 1,9 milj kr (+0,1 mot budget)
 • Programverksamhet: 1,6 milj kr (+0,4 mot budget)
 • Kulturenhetens administration: 0,7 milj kr (+0,2 mot budget)
 • Biografen (tom oktober): 0,1 milj kr (-0,4 mot budget)
 • Föreningsbidrag till föreningar: 4,5 milj kr (-0,1 mot budget)
 • Anläggningar och hyror: 20,5 milj kr (+0,1 mot budget)

OBS: Kulturskolan Garnalia ingår i barn- och utbildningsnämnden - alltså inte i denna summering av 2019.

”Biografens underskott beror på lägre intäkter än förväntat. Då verksamheten i november månad övergick till Besök Linde AB och det kvarstod en avskrivning på verksamhetens inventarier med 0,2 milj kr vid årets slut, vilken behövdes skrivas av med dess kvarstående belopp”, förklaras det i verksamhetsberättelsen.

...

Inriktningsmål för tillväxtutskottet 2019 som gäller kulturenheten:

Invigning av Vinterspår - ett evenemang som verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla.

I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla är ett av tillväxtutskottets övergripande inriktningsmål - och för att nå dit har nämnden ett antal mål:

Nämndens mål: Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla.

Enheten arbetar systematiskt med att erbjuda olika konstformer i syfte att medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett varierande kulturutbud med hög kvalitet. De konstformer som erbjudits är film, teater, musik, dans, litteratur och konst. Olika metoder prövas för att få fler.

 • Utfall: Antal konstformer har erbjudits under året = 6 stycken.

Nämndens mål: Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt.

Antalet förfrågningar till arkivet ökar något. Under hösten har förberedelser gjorts för en uppdaterad och tydligare bilddatabas vilket ökar tillgängligheten till arkivets stora bildmaterial.

Under året har kulturarvsavdelningen invigts på biblioteket i Lindesberg vilket innebär att det finns bättre förutsättningar för att visa samlingarna från museiverksamheten och kulturhistoriska arkivet. För de som skaffar sig meröppetkort på biblioteket är utställningarna tillgängliga 7-22 varje dag året runt. Under året har kulturarvsavdelningen visat fyra utställningar. En ny myntutställning har visats på Bergslagens Sparbank och en vandringsutställning har visats på fyra platser i kommunen. Dessutom har biblioteksbussen haft fyra miniutställningar. Att visa utställningar utanför traditionella lokaler sänker trösklar och gör kulturarvet till en del av människors vardag vilket är mycket positivt. Dock kräver flera utställningsplatser större personalresurser vilket gör att det finns en gräns för hur många utställningar som kan göras.

 • Utfall: Antal förfrågningar till arkivet = 508 (mer än målet 250); Antal utställningar av museiföremål = 9 (mer än målet 1).

Nämndens mål: Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga.

Huvudbiblioteket har byggts om för Meröppet vilket innebär att människor kan besöka biblioteket även vid tillfällen när det inte är bemannat. Detta är ett sätt att öka tillgängligheten för medborgare samt att biblioteket ska kunna vara en mötesplats för alla, även utanför personalens arbetstider. Personalen har även börjat arbeta med uppsökande verksamhet för att nå fler potentiella biblioteksbesökare. Dock har andelen aktiviteter riktade till barn av olika skäl minskat. Olika åtgärder behöver användas för att öka andelen aktiviteter, som förändrad organisation av arbetsuppgifter och en ökad tydlighet om uppdraget. Det är också så att biblioteksverksamheten delvis är beroende av samarbete med andra aktörer som skolan för att nå barn och unga.

Antalet besök på biblioteken fortsätter den sjunkande trenden, om än från en tidigare mycket hög nivå. Biblioteksverksamheten är i en förändringsprocess för att öka antalet användare på sikt. Som delar i det utvecklas förändrade arbetssätt och erbjuds mer öppet på biblioteket. Detta innebär dock på kortare sikt att biblioteket i Lindesberg har byggts om och aktiviteterna ändrats vilket kan ha haft viss inverkan på antalet besök.

 • Utfall: Antal aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp = 31 stycken.

Nämndens mål: Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar.

Antalet deltagartillfällen som fått aktivitetsstöd ligger stabilt gentemot tidigare år. Begränsningen ligger i Lindesbergs tätort p.g.a utrymmesbrist i idrottshallarna samt brist på föreningsaktiviteter inom kulturområdet. 

 • Utfall: Indikatorerna kommer redovisas direkt till kommunstyrelsen, då utfallet inte är färdigt förrän i slutet av februari 2020.

Ämnen

Regioner

Relaterade nyheter