Gå direkt till innehåll
Rådhustorget är den kulturhistoriskt bäst bevarade delen av Lindesberg med flera kulturminnesmärkta byggnader som det finns ett gemensamt riksintresse av att bevara. Foto: Rolf Karlsson (Bildmakarna Media)
Rådhustorget är den kulturhistoriskt bäst bevarade delen av Lindesberg med flera kulturminnesmärkta byggnader som det finns ett gemensamt riksintresse av att bevara. Foto: Rolf Karlsson (Bildmakarna Media)

Nyhet -

Upprop kulturarv vill värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Just nu görs ett upprop på initiativ av tio organisationer, däribland Sveriges Hembygdsförbund. Syftet med uppropet är att synliggöra och protestera mot bristande varsamhet när det gäller kulturarvet. Stöd uppropet genom att skriva på listan >>

”Kulturarv är centralt för att behålla och skapa goda bebyggda livsmiljöer för människor. Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar dock kulturarvet genom rivningar, förvanskning av stadsbild och befintlig bebyggelse samt ingrepp i parker och grönska. Medborgare protesterar alltmer mot bristande varsamhet i plan- och byggprocesser, men trots miljömål och stark lagstiftning till skydd för kulturmiljön är skyddet i praktiken svagt. Vi anser att politiker, arkitekter, byggföretag och samhällsplanerare behöver ta sitt ansvar för att använda och utveckla kulturarvet, istället för att förvanska och förstöra det”, skriver Jan Nordwall - generalsekreterare i Sveriges Hembygdsförbund med en uppmaning att sprida uppropet till föreningar och andra intresserade!

Stripa gruva är en unikt välbevarad gruvmiljö från 1900-talet.

UPPROP KULTURARV: VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER

Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att "det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas."

  • Följ lagstiftningen till skydd för kulturarvet: Våra kulturmiljöer tas inte till vara i kommunernas ärendehantering, ofta en följd av att det saknas kunskapsunderlag, kompetens och långsiktig helhetssyn. Beslut som medger rivning eller förvanskning upphävs allt oftare vid domstolsprövning då de befinns lagstridiga.
  • Stoppa rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader: I våra städer och landsbygder rivs kulturhistoriskt värdefulla byggnader, även byggnader av byggnadsminnesklass, som utgör viktiga historiska inslag i sina stads- och landskapsmiljöer.
  • Hindra förvanskningen av kulturhistoriskt värdefulla miljöer: Målet att få till stånd en hög täthet i tillväxtorter går ut över kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och parkmiljöer, träd och grönska genom kraftig skalförskjutning, okänsliga på- och tillbyggnader samt brist på hänsyn till platsens historiska karaktärsdrag.
  • Tillför resurser till kulturarvet för bevarande och tillgänglighet: I vårt statligt ägda kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv ingår allt från slott till enkla nyttobyggnader. Detta arv säljs ut och blir ofta inte längre tillgängligt för allmänheten. Det saknas också i de flesta fall garantier för att kulturarvet bevaras. Samtidigt gör många privata fastighetsägare stora insatser för sina kulturhistoriska miljöer, men är i behov av stöd och resurser för att kunna bevara kulturvärdena och hålla öppet för allmänheten.
  • Värna kulturarvet i plan- och byggprocesser: En förutsättning för att kunna värna kulturarvet är att kommunerna uppfyller sitt lagstadgade ansvar för en långsiktig utveckling utifrån en helhetssyn. Vår tids avtryck måste komplettera befintliga miljöer med respekt för kulturhistoriska, historiska och arkitektoniska värden och anpassas till platsens förutsättningar så att det gamla och det nya samspelar väl.

Våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är en ändlig resurs som det är vår skyldighet att värna för framtida generationer!

Tio organisationer i samverkan:
Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Europa Nostra – Sverige
Kommittén för Gustavianska Parken
Kulturmiljöfrämjandet
Samfundet S:t Erik
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska Industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund
Urban City Research

Ämnen

Regioner