Skogens roll i klimatsystemet

Tid 10 September 2008 18:00 – 19:00

Plats Kungl. Vetenskapsakademien

Anders Lindroth, Lunds universitet Årets Carl-Gustaf Bernhard föreläsning Värd: Akademiens klass för geovetenskaper De flesta känner till att våra skogar tar upp koldioxid från atmosfären och därmed hjälper till att motverka utsläppen från fossila källor. Men detta upptag av koldixoid är inte opåverkat av hur skogen sköts och i vilken grad den utsätts för störningar av olika slag. Dagens skogsskötsel innebär t ex att skogen släpper ut stora mängder kol rätt lång tid efter en kalavverkning. En fråga man kan ställa sig är om andra skötselmetoder kan bidra till ett ökat kolupptag? Hur ska vi se på användningen av biomassa från skogen som ett vapen i klimatkampen? Upptaget av koldioxid påverkas dessutom av klimatet i sig villket gör att det finns starka återkopplingar mellan kolbalansen och olika klimatfaktorer. Vad händer med kolsänkan när temperaturen ökar? Ökar eller minskar den? Anders Lindroth disputerade vid Uppsala Universitet 1984 och var därefter verksam vid SLU fram till 1998 då han tillträdde professuren i naturgeografi vid Lunds universitet. Hans forskning har varit inriktad på förståelsen av hur ekosystemen fungerar när det gäller utbytet av massa och energi i systemet mark-växt-atmosfär. Under senare tid har stort fokus legat på kolcykeln och dess interaktion med klimatsystemet.