Socialstyrelsens slutrapport om Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända

Blogginlägg -

Socialstyrelsens slutrapport om Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända

Läkare i Världen välkomnar publiceringen av Socialstyrelsens slutrapport om Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända. I rapporten har Socialstyrelsen undersökt vilka utmaningar som vården ställts inför. Analysen visar på svårigheterna att erbjuda hälsoundersökningar, behandla infektionssjukdomar, tillhandahålla mödra- och förlossningsvård, möta omedelbara vårdbehov inom psykiatrin och tandvården, samt erbjuda tand- och barnhälsovård till alla barn. Rapporten pekar på att asylsökande och nyanlända söker mer akut och mindre planerad och specialiserad vård jämfört med övriga befolkningen. Specialiserad vård, särskilt psykiatrisk vård, förefaller vara särskilt svårtillgänglig för denna grupp.

Läkare i Världen instämmer i denna analys som speglar mötet med våra patientgrupper. I synnerhet konstaterar vi att det är anmärkningsvärt att tillgång till vård för asylsökande och papperslösa varierar avsevärt beroende på vilket landsting dessa är bosatta i. Inte ens definitionen ”vård som inte kan anstå”, ett begrepp myntat av Socialstyrelsen redan 2012 och förtydligat i en särskild rapport 2014, tolkas på samma sätt i hela landet. Interpretationen som många landsting ger det är enbart ”akutvård”, utan att uppmärksamma att det även gäller:

 • Akut vård och behandling (omedelbar vård).
 • Vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten.
 • Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
 • Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling.
 • Vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.
 • Vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård).
 • Hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådana på annat sätt.

Vidare anser Läkare i Världen att det är positivt att man uppmärksammar behovet att erbjuda vård och stöd till personer som har blivit utsatta för tortyr, övergrepp eller trauma och att det tydligt framgår i texten att det inte är enbart kvinnor och flickor som kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp, utan att eventuella hälso- och vårdinsatser även borde riktas mot män och pojkar som kan ha varit föremål för det.

Det framgår även att inget landsting utom Örebro har en konkret sammanhållen plan på regional nivå för hur hälso- och sjukvården ska möta vårdbehovet i de berörda grupperna. Även detta är något vi har gång på gång lagt märke till på våra mottagningar runt om i landet.

Sammanfattningsvis delar Läkare i Världen Socialstyrelsens syn på vilka utmaningar vi ställs inför nu framöver, i synnerhet följande sju stycken: 

 • Svårigheter att bedöma vård som inte kan anstå.
 • Olika förutsättningar och ojämn påverkan mellan och inom landsting.
 • Dålig tillgång till vård på lika villkor.
 • Svårigheter att planera framåt.
 • Bristande samverkan.
 • Vikten att möta vårdbehovet av psykisk ohälsa.
 • Vikten att tillgodose särskilda utmaningar för ensamkommande barn.

Vi hoppas att denna rapport kommer att kunna utgöra en ny källa av fakta och inspiration för vilka politiska beslut som kommer att fattas nu framöver.

Alessandro Girardi, Projektledare, Läkare i Världen

Relaterade länkar

Ämnen

 • Juridik

Taggar

 • hälsovård
 • mänskliga rättigheter
 • papperslösa
 • sjukvård

Regioner

 • Östersund

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde som grundades 1980. Médecins du Monde driver idag över 300 internationella projekt i 70 länder. Som en av de stora humanitära hjälporganisationerna har Médecins du Monde rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. I Sverige finns Läkare i Världen i Stockholm, Uppsala, Skåne, Umeå, Luleå, Östersund och Örebro. 

Presskontakt

Eliot Wieslander

Eliot Wieslander

Presskontakt Generalsekreterare Läkare i världen Sverige 08-664 66 87