Pressmeddelande -

72 miljoner till skydd av Skånes värdefulla natur

Under 2017 kommer fler naturområden än tidigare att kunna bevaras och bli tillgängliga för naturupplevelser. Det är ett resultat av Naturvårdsverkets årliga fördelning av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Årets fördelning ger Skåne över 72 miljoner till skydd och förvaltning av Skånes värdefulla natur. Pengarna används till ersättning till markägare vid bildandet av nya naturreservat, arbete med hotade arter, friluftsliv, grön infrastruktur och skötsel av naturreservat och nationalparker.

Förvaltning och skötsel får ökade anslag

Skötsel av nationalparker och naturreservat får tillsammans med naturumen på Stenshuvud, Söderåsen och Kullaberg över 37 miljoner.

– Det är 2,3 miljoner kronor mer än 2016, en ökning med 6,6 procent. Det är mycket glädjande och innebär att vi kan göra en storsatsning på naturvård. Särskilt välkomna är de extra medlen för restaurering och stängsling av betesmarker på 2,5 miljoner kronor. Det finns många värdefulla områden som behöver en upprustning, säger Paul-Eric Jönsson, enhetschef på Naturvårdsenheten.

Restaurering av våtmarken och det gamla översilningssystemet vid Klingavälsån och den fortsatta restaureringen av betesmarkerna vid Tosteberga är två åtgärder som kommer kunna genomföras under 2017.

Flera naturreservat på gång

– När det gäller arbetet med naturreservat kommer vi prioritera skydd av värdefull skog, främst större ädellövskogsområden. Skogsområden i Fyledalen, på Linderödsåsens nordsluttning och i tätortsnära områden med höga friluftsvärden är områden som arbetar med under 2017, säger Christer Persson, tillförordnad enhetschef på Naturskyddsenheten.

Mer pengar till LONA

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA), får ökande anslag, från 4,5 till 6,1 miljoner. Det beror bland annat på den stora mängd projektansökningar som Skåne har fått in de senaste åren. Med LONA-medel kan kommuner och föreningar göra viktiga åtgärder inom friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. 

För mer information, kontakta: 

Paul Eric Jönsson

Naturvårdsenheten

Paul.Eric.Jonsson@lansstyrelsen.se

010-2241422

Christer Persson

Naturskyddsenheten

Christer.Persson@lansstyrelsen.se

010-2241568

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)