Pressmeddelande -

​Höjda anslag till insatser för att sköta värdefull skånsk natur

Naturvårdsverkets anslag till Länsstyrelsen Skåne för att åtgärda och sköta värdefull natur höjs med fem miljoner till 47,5 miljoner kronor 2018. Till inköp av mark och annat skydd av naturen är anslaget 35 miljoner kronor.

Återskapar betesmarker

– Att vi får mer pengar till insatser i Skånes natur är glädjande. Vi kommer att använda dem till bland annat att restaurera sandiga och träd- och buskrika betesmarker som håller på att växa igen. Dessa områden är bland de mest artrika i landet och viktiga för friluftslivet och besöksnäringen, säger Paul Eric Jönsson, chef för naturvårdsenheten i Skåne län.

Länsstyrelsernas arbete med att genomföra åtgärder för värdefull natur är ett omfattande jobb där stora delar av anslagen från Naturvårdsverket går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, åtgärder för hotade arter, markersättningar och skötsel av nationalparker och naturreservat.

Fler gröna jobb och våtmarker

En av de stora satsningarna för året är att skapa fler så kallade gröna jobb inom naturvården. Det handlar om jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende samtidigt som naturvårdsåtgärder blir utförda.

– I Skåne har Länsstyrelsen arbetat med gröna jobb länge och har ett väl utvecklat samarbete med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Med årets satsningar kan vi växla upp vår verksamhet till minst 200 personer under 2018, säger Paul Eric Jönsson.

– Vi planerar även för att möta upp regeringens satsning på våtmarker, som innebär både restaurering och nyanläggning av nästan 300 hektar fördelat på 46 olika objekt inom skyddade områden.

Invasiva arter och fler skyddade områden

Arbetet med att bekämpa främmande invasiva arter är ett annat prioriterat område i Skåne. Länsstyrelsen kommer därför att ta fram en strategi för att begränsa arternas förekomst och därmed minska deras skador på vår inhemska fauna och flora.

– När det gäller att skydda skånsk natur så fortsätter vårt arbete för att skapa fler naturreservat, i synnerhet när det gäller skogar och marina miljöer. Och i oktober får vi se den färdiga handlingsplanen för grön infrastruktur i länet, berättar Cecilia Backe, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Fakta

I Skåne finns över 300 naturreservat och tre nationalparker. Anslaget för skydd av värdefull natur för Skåne 2018 är på 35 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur på 47,5 miljoner kronor.

Kontakt

Paul Eric Jönsson, chef naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, paul.eric.jonsson@lansstyrelsen.se, 010-224 14 22

Cecilia Backe, chef naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne, cecilia.backe@lansstyrelsen.se,
010-224 16 53

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)