Pressmeddelande -

Ny skånsk modell pekar ut var rening av läkemedelsrester är mest akut

Vattenanalyser vid sju reningsverk i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Detta visar en omfattande studie som har gjorts av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne och Högskolan Kristianstad.

Överskridanden för två ämnen med bedömningsgrunder

I studien har 35 ämnen undersökts. Fyra läkemedel är extra viktiga eftersom de påverkar miljökvalitetsnormen för vatten och där har HaV, Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram bedömningsgrunder. Analyserna visar att bedömningsgrunderna överskrids för två av ämnena: diklofenak (smärtlindring) vid samtliga platser och 17-beta-östradiol (hormonpreparat) vid tre av sju platser. Båda ämnena har miljöpåverkan på fisk och andra vattenorganismer.

Modell utvecklad av Länsstyrelsen Skåne

Modellen som Länsstyrelsen Skåne arbetat fram utgår från databasanalyser för att identifiera sjöar och vattendrag, särskilt sårbara för utsläpp av läkemedel och andra miljögifter från reningsverk. Enkelt uttryckt är risken störst där flödet i mottagande vattendrag är lågt, samtidigt som flödet från reningsverket är högt.

– Här i Skåne kan studien ligga till grund för beslut om var avancerad rening är mest angelägen och var man bör gå vidare med ytterligare provtagningar, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, som är den som har utformat modellen.

Sju reningsverk mest angelägna, tio riskområden

De sju reningsverk som identifierades som mest angelägna är Rosendal (Tomelilla), Svalöv, Nyvång (Åstorp), Södra Sandby, Ellinge (Eslöv) och Ekeby (Bjuv). Detta följdes upp med provtagningar i fält. Provanalyser bekräftade att det fanns betydande halter av läkemedel i samtliga verks mottagande vattendrag. Ytterligare tio reningsverk har ringats in som riskområden i modellen, men där har inga uppföljningar i fält gjorts i denna studier: Lyby, Vinslöv, Perstorp, Staffanstorp, Lönsboda, Hässleholm, Klippan och Källby, Svedala och Sjöbo.

Krav på verksamheter

När HaV:s bedömingsgrunder överskrids ska myndigheter ställa krav på verksamheter så att halterna inte längre överskrids i mottagande vatten. Detta för att god vattenstatus ska nås. Ett sådant krav kan vara omprövning av verksamhetens tillstånd och uppgradering av reningstekningen. Hittills har tre reningsverk i Skåne – Stengården (Simrishamn), Kivik och Degeberga – uppgraderats för att kunna hantera rening av läkemedel och andra miljögifter.

Större problem än man tidigare trott

– Resultaten från studien pekar på att problemet med läkemedelssubstanser nedströms reningsverk troligen är större än vi tidigare har trott. Dessutom visar studien att påverkan är större under torrperioder. Problemen kommer sannolikt att förvärras i ett förändrat klimat när temperaturerna ökar, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg på Region Skåne, som tog initiativ till studien som en fortsättning på den handlingsplan för läkemedel och miljö som togs fram 2019.

Till nytta för framtida forskning

Ola Svahn, forskare i miljöanalytisk kemi vid Högskolan Kristianstad, säger att studien kan vara till stor nytta för den framtida inriktningen på arbetet med avancerad avloppsrening.

– Jag hoppas att den modell som har tagits fram i studien också får ett nationellt genomslag. Fram till nu har det saknats verktyg för att göra en prioritering av vilka mottagande vattendrag som är mest sårbara. Nu finns ett sådant redskap och jag hoppas att andra länsstyrelser i Sverige tar hjälp av Länsstyrelsen Skånes modell, säger Ola Svahn.

Rapporten bifogas

För mer information,kontakta Pardis Pirzadeh, vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne, pardis.pirzadeh@lansstyrelsen.se, 010-224 15 88.
Ola Svahn, forskare, Högskolan Kristianstad, ola.svahn@hkr.se, 044-250 34 73
Susann Milenkovski, miljöstrateg, Region Skåne, susann.milenkovski@skane.se, 044-309 34 34

Ämnen

  • Miljöförstöring

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)