Pressmeddelande -

Krympt jordbruk löser inte Östersjöns problem

Att krympa det svenska jordbruket är inte lösningen på Östersjöns övergödning. Det visar Jordbruksverket i en, med Naturvårdsverket gemensam, rapport som överlämnades till regeringen igår.
- För att rädda Östersjön krävs ett rejält nytänkande och att kostnadseffektiva åtgärder prioriteras, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Naturvårdsverket och Jordbruksverket presenterade igår ett förslag med mycket långtgående förslag för att åstadkomma att Östersjön tillfrisknar.
I rapporten visar Jordbruksverket att det inte går att klara det svenska åtagandet i aktionsplanen för Östersjön ens om stora delar av det svenska jordbruket läggs ned.

- Sveriges bönder vill bidra till en renare Östersjö och har sedan 1995 lyckats minska belastningen med 5 000 ton i förhållande till målet 7 000 ton år 2010. Vi tror att det med mycket stora ansträngningar kan vara möjligt att klara de ytterligare 3 350 ton som Naturvårdsverket föreslår i en första etapp till år 2016. Minskningar utöver detta går inte att kombinera med ett bibehållet svenskt jordbruk, säger Lars-Göran Pettersson.

Jordbruksverket har i sin analys visat att ytterligare minskning av kväveläckaget, utöver de 3 350 ton som nu föreslagits, skulle få dramatiska konsekvenser för det svenska jordbruket. I praktiken handlar det om att delar av det svenska jordbruket skulle slås ut.
Därmed skulle andra viktiga miljömål som exempelvis "Ett rikt odlingslandskap" i praktiken omöjliggöras.

- Sverige och Finland har gjort absolut mest för att minska sina jordbruks belastning på Östersjön. Vill man åstadkomma en verklig förbättring av Östersjön så är det mycket mer effektivt att sätta in åtgärder i Östersjöländer som Polen och Baltikum.

- Vi måste tänka nytt och vi måste tänka internationellt om vi ska ha framgång med Östersjöns miljöarbete, säger Lars-Göran Pettersson. Vi har tillsammans med regeringen nyligen satsat 3 miljoner kronor av egna miljöavgifter för att kunna exportera rådgivningsprogrammet Greppa Näringen till andra Östersjöländer. Greppa Näringen som startade i Sverige 2001 har bidragit till att avsevärt minska den svenska övergödningen.

- Regeringen bör också överväga att införa en utsläppshandel länder emellan. Att vidta åtgärder för att minska övergödningen i andra Östersjöländer kan vara betydligt mer kostnadseffektivt än i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Hoffman, LRFs havsmiljöexpert, telefon: 070 - 527 54 44
Lars Höök, presschef LRF, telefon: 070 - 521 52 07

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Ämnen

  • Miljö, energi