Pressmeddelande -

LRF om strategi för hav och kust

Regeringens råd i miljöfrågor Miljövårdsberedningen har kommit med en rapport om hur miljömålet Ingen övergödning kan nås. Eftersom produktionen av livsmedel och jordbruket är en av källorna för fosfor- och kvävetillförsel till havet, omnämns och berörs jordbruket på många sätt i rapporten. LRF medverkar sedan lång tid tillbaka i diskussionen om livsmedelsproduktionens roll för tillståndet i de omgivande haven till Sverige. I den värdegrund för svensk livsmedelsproduktion som antagits av LRFs riksförbundsstyrelse finns flera åtaganden som ska främja en god vattenvård. Dessa åtaganden är långsiktiga och arbetet är halvvägs med att förverkliga det Sveriges bönder åtagit sig att göra för att nå de nya miljömålen. I dokumentet nedan finns de viktigaste punkterna sammanfattade. Bifogade filer LRF om strategi för hav och ku st 2005-03-111.doc http://www.lrf.se/data/internal/data/05/21/1110553873687/LRF+om+strategi+for+hav+och+kust+2005_03_111.doc Länkar Miljövårdsberedningens rapport javascript:openLink('http://www.regeringen.se/sb/d/497/a/39302 ');

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske