Pressmeddelande -

LRF-stämman kräver: Minska regelbördan med 40 procent

LRFs riksförbundsstämma kräver att myndighetsutövningen sker utifrån en helhetssyn med respekt för den enskilda företagaren och reglerna måste tolkas rättssäkert i hela landet. På LRFs riksförbundsstämma som inleddes i Piteå idag konstaterade stämman att många LRF-medlemmar vill utveckla sina företag, men att de allt mer omfattande regelverken hämmar utvecklingen. – Ett svåröverskådligt regelverk, brist på helhetssyn i myndighetsutövning, hot om avdrag i EU-ersättningarna och ett ökat antal oanmälda kontroller hämmar entreprenörskap och kreativitet. Lätta på regelbördan med 40 procent till 2010, heter det i uttalandet. – I kombination med risken för anmärkningar och sanktioner skapar detta oro och olust i vardagen. Den här utvecklingen hindrar våra ambitioner och för med sig en frustration som vi delar med småföretagare över hela landet. En rapport från Nutek visar att jord- och skogsbruksreglerna kostar jord- och skogsbruksföretagen en miljard kronor om att året administrera. LRF-stämman slog också fast att kostnader för kontroll och tillsyn bör bekostas av staten samt att sanktionerna bör stå i proportion till förseelsen. För mer information, kontakta Johan Taubert, pressekreterare, LRF, 070-543 25 89 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla, Swedish Meats och Lantmännen, är också medlemmar i LRF. LRFs medlemsantal har ökat nio år i rad och var vid årskskiftet över 163 000. LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor