Pressmeddelande -

LRF välkomnar höjda ersättningar vid expropriation

Idag överlämnar Utredningen om expropriationsersättning sitt slutbetänkande Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen till justitieministern.
- Förslaget är en stor framgång i LRFs mångåriga strävan efter högre ersättning till markägare som utsätts för expropriation, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Utredningen har gjort en översyn av expropriationslagens ersättningsregler. En viktig utgångspunkt för uppdraget har varit att skyddet för den enskilda äganderätten ska vara starkt. Två principiellt positiva förslag rör ersättning för individuellt värde och vinstfördelning.
- Det är viktigt att en markägare som tvingas avstå mark upplever att ersättningen är skälig och rättvis och att den fastställs på ett rättssäkert sätt. Utredningens förslag är ett stort steg i den riktningen. Förslaget om vinstfördelning leder till att markägare inte längre behöver subventionera kraftföretags och andra kommersiella exproprierares vinster i samma utsträckning som tidigare, säger Lars-Göran Petersson.
- Vi förväntar oss nu att utredningen snabbt omsätts i lagförslag och läggs fram till riksdagen senast våren 2010, fortsätter Lars-Göran Pettersson.
LRFs chefsjurist Fredrik Bonde har suttit med som expert i utredningen.
- I två avseenden är LRF inte fullt nöjt. Schablontillägget för individuellt värde borde ha varit minst 50 procent. Utredningen borde också ha föreslagit en bevislättnadsregel som innebär att om markägaren gör antagligt att marknadsvärdet uppgår till ett visst belopp så ska detta belopp godtas, såvida inte den exproprierande visar att marknadsvärdet är påtagligt lägre. Dessa frågor måste övervägas på nytt under reformförslagets fortsatta behandling, säger Fredrik Bonde.
För kontakt med förbundsordförande Lars-Göran Pettersson:
ring LRFs pressavdelning 0706-109 66 97
Fredrik Bonde, chefsjurist LRF, 08-787 53 08, 070- 605 68 17

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske