Pressmeddelande -

LRFs valmanifest skapar fler jobb14 januari 2010

LRF presenterar idag sina samlade förslag på politiska åtgärder inför valrörelsen 2010. Samtidigt presenterar LRF också en undersökning som visar hur bönderna utvecklar sina verksamheter om förslagen genomförs. Av de sammanlagt 33 förslagen är sänkta egen- och arbetsgivaravgifter för småföretag det som skulle ha störst effekt på sysselsättningen.
En av de viktigaste frågorna inför valet kommer sannolikt att vara hur Sverige ska få fart på tillväxten och skapa fler jobb. Inom ramen för tre områden - jobb, mat och klimat - presenterar LRF idag 33 tips på hur bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt kan skapas. 
En färsk undersökning bland 1 006 bönder med en årsomsättning över 500 000 kronor som LRF låtit göra visar att sänkta socialavgifter, större ansvarstagande vid offentlig upphandling och ökad andel förnybar energi, är de tre viktigaste åtgärderna inom respektive område.
LRFs undersökning visar bland annat att var tredje bonde kommer att anställa minst en person om egen- och arbetsgivaravgifterna sänks med tio procentenheter. I Sverige finns drygt 28 000 företag inom de gröna näringarna som har en årlig omsättning över 500 000 kr, vilket innebär att sänkta socialavgifter kan generera tusentals nya arbetstillfällen över hela landet.
– En stor del av valrörelsen kommer att handla om vad som måste göras för att få fart på sysselsättningen. För bönderna är svaret på den frågan solklar, den enskilt viktigaste åtgärden är en fortsatt sänkning av egen- och arbetsgivaravgifterna för småföretag. Varje procentenhet är betydelsefull, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.
Sex av tio skulle öka produktionen och/eller utveckla företaget om kraven på importerad mat blir lika höga som på svensk mat. LRF uppmanar landets kommunpolitiker att ta makten över maten och säkerställa att deras kommuner endast upphandlar mat som har en kvalitet som ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. 
– Då är jag säker på att det blir bättre mat på skolor och äldreboenden, samtidigt som det kommer att skapa fler lokala jobb, säger Lars-Göran Pettersson.
Fyra av tio företagande bönder uppger att de kommer att öka produktionen och/eller utveckla företaget om Sveriges mål för förnybar energi höjs. LRF anser att målet för andelen förnybar energi i Sverige bör öka från nuvarande 42 till 70 procent år 2020. Detta mål kan jämföras med regeringens mål om 50 procent eller den rödgröna alliansens mål om 53 procent. Ökade ambitioner för produktion av den förnybara energin kan därför bidra till att komma tillrätta med såväl jobbkrisen som klimatkrisen. 
– De gröna näringarna, som idag står för omkring 9 procent av alla jobb i Sverige, har goda förutsättningar att skapa en miljödriven tillväxt som ger ännu fler jobb. Här finns en fantastisk potential att ta tillvara, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.
Undersökningen och LRFs samtliga 33 tips finns att ladda ned på LRFs hemsida.
Om undersökningen: 1 006 företagare inom de gröna näringarna med en årlig omsättning över 500 000 kr tillfrågades. Svarsfrekvensen var 65 procent. Undersökningen, som gjordes under perioden 9-19 november 2009, genomfördes av Telemarketing LRF Media AB på uppdrag av LRF.
För mer information eller intervju med Lars-Göran Pettersson, ring LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske