Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMA - LB Icon AB (publ.)

STOCKHOLM, Sverige / AMSTERDAM, Nederländerna - 31 maj 2006. Vid årsstämma i LB Icon AB (OMX Stockholm, Euronext Amsterdam: ICON), som är internationellt aktivt inom digital marknadsföring och teknik, beslutades 30 maj att: fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 och däri intagen resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare beslutades att i ny räkning överföra 35 415 894 kronor och att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet; omvälja Fred Mulder, Michiel Mol, Jesper Jos Olsson, Robert Pickering och Christopher Honeyborne till styrelseledamöter i bolaget samt välja Fred Mulder till ordförande. Årsstämman beslutade även att arvode till styrelsens externa ledamöter skall utgå med högst 1,2 miljoner kronor varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande; godkänna fusionsplan upprättad av styrelserna för Framfab AB och LB Icon AB. LB Icon upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av Framfab i och med att Bolagsverket registrerar fusionen. Detta beräknas ske tidigast i juli 2006. Bolagen kommer att i så god tid som möjligt offentliggöra vilken dag Bolagsverket kommer att registrera fusionen; ändra bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen; bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om apportemission eller kvittningsemission av sammanlagt högst 200 000 aktier i samband med företagsförvärv. Robert Pickering Koncernchef Amsterdam: Tel. +31 20 460 4500 Stockholm: Tel. +46 8 5223 9000 E-mail: robert.pickering@lbicon.com Theo Cordesius Operativ chef Amsterdam: Tel. +31 20 460 4500 Stockholm: Tel. +46 8 5223 9000 E-mail: theo.cordesius@lbicon.com Bolagets webbplats: www.lbicon.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans